Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 30/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79376209
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

Số trang: 110 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
Lời noi đầu
Mục lục
Danh mục từ viết tắt
Mở đầu ..................................................................................................................5
1. Lý do chọn đề tμi ...............................................................................................6
2. Mục đich nghien cứu .......................................................................................6
3. Khach thể va đối tƣợng nghien cứu ..................................................................6
4. Giả thuyết khoa học ..................................................................................... ....7
5. Nhiệm vụ nghien cứu .......................................................................................7
6. Phƣơng phap nghien cứu ...................................................................................7
7. Giới hạn của đề tai ............................................................................................8
CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LY LUẬN CỦA GIAO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO
HỌC SINH TIỂU HỌC
1.1 Lịch sử của vấn đề nghien cứu .......................................................................9
1.2 Khai niệm cong cụ ........................................................................................11
1.2.1 Kỹ năng ......................................................................................................11
1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử ly tinh huống ..............13
1.2.2.1 Kỹ năng sống ..........................................................................................13
1.2.2.2 Kỹ năng ra quyết định .......................................................................... ..19
1.2.2.3 Kỹ năng xử ly tinh huống ........................................................................21
1.2.3 Giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định thong qua dạy
học mon Đạo đức lớp 3 .......................................................................................22
1.2.4 Biện phap giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định........23
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
6
1.2.4.1 Biện phap ................................................................................................23
1.2.4.2 Biện phap giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định.....23
1.3 Những vấn đề cơ bản về giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết
định cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3 ..................................24
1.3.1 Đặc điểm tam ly của học sinh tiểu học ................................................... ..24
1.3.1.1 Đặc điểm về sự phat triển của cac qua trinh nhận thức...........................24
1.3.1.2 Những đặc điểm về nhan cach nổi bật của học sinh tiểu học .................25
1.3.2 Y nghĩa, mục tieu của việc giao dục kỹ năng sống va giao dục kỹ năng xử
ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học ...............................26
1.3.3 Nội dung, nguyen tắc, phƣơng phap, hinh thức tổ chức giao dục kỹ năng xử
ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học.................................28
1.3.3.1 Nội dung giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho
học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3.................................................28
1.3.3.2 Nguyen tắc giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho
học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3..................................................29
1.3.3.3 Phƣơng phap giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định
cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3..........................................32
1.3.3.4 Hinh thức tổ chức giao dục Kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết
định cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3..................................35
1.4 Cac yếu tố ảnh hƣởng đến sự hinh thanh va phat triển kỹ năng xử ly tinh huống,
kỹ năng ra quyết định cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3............36
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
7
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIAO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC
SINH TIỂU HỌC TREN ĐỊA BAN THANH PHỐ THAI NGUYEN TỈNH
THÁI NGUYấN
2.1 Vai net về khach thể điều tra …c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c41
2.2 Thực trạng giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho học
sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3 ở cac trƣờng Tiểu học tren địa ban
thanh phố Thai Nguyen…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c43
2.2.1 Thực trạng nhận thức của can bộ quản ly, giao vien va học sinh lớp 3 về
vai tro, y nghĩa của kỹ năng sống noi chung va kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ
năng ra quyết định noi rieng…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c43
2.2.2 Nội dung, phƣơng phap, hinh thức giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ
năng ra quyết định cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3 ở cac
trƣờng Tiểu học tren địa ban thanh phố Thai Nguyen…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c51
2.2.3 Kết quả đanh gia về kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định của
học sinh ở cac trƣờng Tiểu học thanh phố Thai Nguyen…c…c…c…c…c…c…c…c…c58
2.3 Cac nguyen nhan dẫn tới kết quả giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng
ra quyết định của học sinh…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c...61
Ch
ơng 3 BIỆN PHAP GIAO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
TIỂU HỌC THANH PHỐ THAI NGUYEN TỈNH THAI NGUYEN
3.1 Một số cơ sở co tinh nguyen tắc trong việc xay dựng kỹ năng xử ly tinh
huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp
3 ở trƣờng Tiểu học tren địa ban thanh phố Thai Nguyen…c…c…c…c…c…c…c…c..66
3.2 Cac biện phap giao dục kỹ năng xử ly tinh huống, kỹ năng ra quyết định cho
học sinh thong qua dạy học mon Đạo đức lớp 3 ở trƣờng Tiểu học tren địa ban
thanh phố Thai Nguyen…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c...73
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
8
3.2.1 Thống nhất giữa các lực lợng
trong việc triển khai thực hiện nội dung giáo
dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức……………………….73
3.2.2 Tạo moi trƣờng thuận lợi để học sinh co cơ hội ren luyện KNS…c…c…c...74
3.2.3 Thiết kế bai tập thực hanh KNS trong qua trinh dạy học mon Đạo đức để
ren luyện KNS cho học sinh…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c77
3.2.4 Đổi mới ph
ơng pháp dạy học môn Đạo đức theo hớng
tăng cờng
rèn
luyện KNS cho ngời
học………………………………………………………80
3.2.5 Đổi mới ph
ơng pháp kiểm tra, đanh gia kết quả môn Đạo đức gắn liền với
đánh giá KNS của học sinh…………………………………………………......84
3.2.6 Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục kỹ năng sống............................85
3.3 Khảo nghiệm tinh khả thi của cac biện phap…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c.86
3.3.1 Mục đich khảo nghiệm…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c...86
3.3.2 Nội dung khảo nghiệm…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c...86
3.3.3 Phƣơng phap khảo nghiệm…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c.86
3.3.4 Kết quả khảo nghiệm…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c..86
KẾT LUẬN VA KIẾN NGHỊ…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c…c.93
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long