Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 18/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
31 - 72852069
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tổng hợp

   BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN HOÁ

Số trang: 129 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 1
Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN THEO ĐỊNH
HƢỚNG CHUẨN HÓA ................................................................................................... 7
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................. 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ................................................. 10
1.2.1. Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên .......................... 10
1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên .......... 12
1.2.3. Chuẩn hoá .................................................................................... 15
1.3. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục
thƣờng xuyên cấp huyện theo quan điểm chuẩn hóa ............................ 16
1.3.1. Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trong hệ thống
giáo dục thường xuyên .......................................................................... 16
1.3.2. Đặc trưng của đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục
thường xuyên cấp huyện ........................................................................ 19
1.3.3. Những luận điểm cơ bản của quan điểm chuẩn hoá ..................... 25
1.3.4. Vận dụng quan điểm chuẩn hóa trong các nội dung công tác
phát triển đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện .................................................................................... 28
1.4. Kết luận chƣơng 1............................................................................. 31
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN
TỈNH THÁI NGUYÊN .................................................................................................. 33
2.1. Khái quát về các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp
huyện của tỉnh Thái Nguyên ................................................................... 33
2.1.1. Quá trình phát triển của các trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ....................................................... 33
2.1.2. Các thành tựu đã đạt được của các trung tâm giáo dục
thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........................................... 34
2.1.2.1. Các thành tựu về công tác giảng dạy lao động hướng
nghiệp dạy nghề phổ thông ................................................................ 35
2.1.2.2. Các thành tựu về công tác giảng dạy bổ túc THPT ................ 35
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
125
2.1.3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy các trung tâm
giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............................. 36
2.1.3.1. Cơ cấu đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trung tâm
GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo hình thức tuyển dụng ........ 37
2.1.3.2. Trình độ chuyên môn đào tạo của đội ngũ giáo viên
giảng dạy tại các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ....... 38
2.1.3.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trung
tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........................................... 39
2.1.3.4. Về giới tính hiện nay tại các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh
Thái Nguyên ....................................................................................... 40
2.1.3.5. Về thâm niên giảng dạy của ĐNGV tại các trung tâm
GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .................................................. 40
2.2. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở các
trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............... 41
2.2.1. Công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo
dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ..................................... 41
2.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trung tâm
giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............................. 41
2.2.3. Phương pháp, hình thức tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của
cán bộ quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .............. 47
2.2.3.1. Hình thức tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của cán
bộ quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........... 47
2.2.3.2. Công tác tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của cán bộ
quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên................ 49
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên các
trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ..................................... 57
2.3.1. Những thành tựu .......................................................................... 57
2.3.2. Những hạn chế ............................................................................. 58
2.4. Kết luận chƣơng 2............................................................................. 59
Chƣơng 3: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN .......................................... 61
3.1. Các nguyên tắc và định hƣớng đề xuất biện pháp .......................... 61
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
126
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo
dục thƣờng xuyên cáp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên theo định
hƣớng chuẩn hoá ....................................................................................... 63
3.2.1. Nhóm biện pháp 1: Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.......................................... 63
3.2.1.1. Ý nghĩa về việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện ...................................... 63
3.2.1.2. Nội dung xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung
tâm GDTX cấp huyện ........................................................................ 64
3.2.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp xây dựng chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................... 64
3.2.2. Nhóm biện pháp 2: Phổ biến và áp dụng chuẩn trong công
tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .................................................................. 65
3.2.2.1. Ý nghĩa ................................................................................. 65
3.2.2.2. Nội dung ............................................................................... 66
3.2.2.2. Tổ chức thực hiện ................................................................. 66
3.2.3. Nhóm biện pháp đảm bảo điều kiện để thực hiện công tác
phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp
huyện tỉnh Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá ............................. 76
3.2.3.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp.............. 76
3.2.3.2. Xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội
ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh
Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá .......................................... 82
3.2.4. Mối quan hệ của các nhóm biện pháp .......................................... 93
3.3. Trƣng cầu ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các
nhóm biện pháp phát triển ĐNGV trung tâm GDTX cấp huyện
tỉnh Thái Nguyên theo định hƣớng chuẩn hoá ...................................... 93
3.4. Kết luận chƣơng 3............................................................................. 96
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 100
Các Tags thường tìm kiếm: trung tam giao duc thuong xuyen thai nguyen tuyen dung ; bien phap thuc hien trong cong tac phat trien dang vien ; biện pháp quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên ; phát triển đội ngũ giáo viên ; bien ban phat trien doi ngu giao vien ; khái niệm đội ngũ giáo viên ; tham luan cong tac giao duc thuong xuyen ; bien phap phat trien doi ngu giao vien gioi ; chuan hoa giao vien trung tam giao duc thuong xuyen ; phuong huong bien phap chuan hoa doi ngu giao vien ; bien phap phat trien giao duc thương xuyen ; biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ; thuc trang doi ngu can bo gv tai trung tam gdtx ; phat trien doi ngu giao vien o cac truong day nghe ; khái niệm biện pháp phát triển đội ngũ ; khái niệm trung tâm giáo dục thường xuyên ; tieu luan phat trien doi ngu giao vien ; quản lý chuyên môn trung tâm giáo dục thường xuyên ; các đề tài về phát triển đội ngũ giáo viên ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phát triển Công ty Cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng

76 Trang
2

Phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Long An đến năm 2010

203 Trang
3

Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của công ty cổ phần bánh kẹo BIÊN HÒA (Bibica)

65 Trang
4

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam

64 Trang
5

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam

67 Trang
6

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP.HCM

100 Trang
7

Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại Việt Nam và giải pháp Marketing của công ty Quốc tế Minh Việt

197 Trang
8

Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015

199 Trang
1

Thâu tóm và sáp nhập – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kỳ hội nhập

Chưa rõ
2

Luận án tiến sỹ " Tính toán dòng chảy vùng biển ven bờ - nước sông "

26 Trang
3

Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chưa rõ
4

LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM PHÁT TRIỂN TƢ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

129 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long