Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79415311
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN HOÁ

Số trang: 129 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 1
Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN THEO ĐỊNH
HƢỚNG CHUẨN HÓA ................................................................................................... 7
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................. 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ................................................. 10
1.2.1. Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên .......................... 10
1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên .......... 12
1.2.3. Chuẩn hoá .................................................................................... 15
1.3. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục
thƣờng xuyên cấp huyện theo quan điểm chuẩn hóa ............................ 16
1.3.1. Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trong hệ thống
giáo dục thường xuyên .......................................................................... 16
1.3.2. Đặc trưng của đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục
thường xuyên cấp huyện ........................................................................ 19
1.3.3. Những luận điểm cơ bản của quan điểm chuẩn hoá ..................... 25
1.3.4. Vận dụng quan điểm chuẩn hóa trong các nội dung công tác
phát triển đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện .................................................................................... 28
1.4. Kết luận chƣơng 1............................................................................. 31
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN
TỈNH THÁI NGUYÊN .................................................................................................. 33
2.1. Khái quát về các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp
huyện của tỉnh Thái Nguyên ................................................................... 33
2.1.1. Quá trình phát triển của các trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ....................................................... 33
2.1.2. Các thành tựu đã đạt được của các trung tâm giáo dục
thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........................................... 34
2.1.2.1. Các thành tựu về công tác giảng dạy lao động hướng
nghiệp dạy nghề phổ thông ................................................................ 35
2.1.2.2. Các thành tựu về công tác giảng dạy bổ túc THPT ................ 35
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
125
2.1.3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy các trung tâm
giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............................. 36
2.1.3.1. Cơ cấu đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trung tâm
GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo hình thức tuyển dụng ........ 37
2.1.3.2. Trình độ chuyên môn đào tạo của đội ngũ giáo viên
giảng dạy tại các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ....... 38
2.1.3.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trung
tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........................................... 39
2.1.3.4. Về giới tính hiện nay tại các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh
Thái Nguyên ....................................................................................... 40
2.1.3.5. Về thâm niên giảng dạy của ĐNGV tại các trung tâm
GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .................................................. 40
2.2. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở các
trung tâm giáo dục thƣờng xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............... 41
2.2.1. Công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo
dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ..................................... 41
2.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trung tâm
giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ............................. 41
2.2.3. Phương pháp, hình thức tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của
cán bộ quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .............. 47
2.2.3.1. Hình thức tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của cán
bộ quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ........... 47
2.2.3.2. Công tác tổ chức phát triển đội ngũ giáo viên của cán bộ
quản lý các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên................ 49
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên các
trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên ..................................... 57
2.3.1. Những thành tựu .......................................................................... 57
2.3.2. Những hạn chế ............................................................................. 58
2.4. Kết luận chƣơng 2............................................................................. 59
Chƣơng 3: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN .......................................... 61
3.1. Các nguyên tắc và định hƣớng đề xuất biện pháp .......................... 61
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
126
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo
dục thƣờng xuyên cáp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên theo định
hƣớng chuẩn hoá ....................................................................................... 63
3.2.1. Nhóm biện pháp 1: Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.......................................... 63
3.2.1.1. Ý nghĩa về việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện ...................................... 63
3.2.1.2. Nội dung xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung
tâm GDTX cấp huyện ........................................................................ 64
3.2.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp xây dựng chuẩn nghề
nghiệp giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................... 64
3.2.2. Nhóm biện pháp 2: Phổ biến và áp dụng chuẩn trong công
tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
cấp huyện tỉnh Thái Nguyên .................................................................. 65
3.2.2.1. Ý nghĩa ................................................................................. 65
3.2.2.2. Nội dung ............................................................................... 66
3.2.2.2. Tổ chức thực hiện ................................................................. 66
3.2.3. Nhóm biện pháp đảm bảo điều kiện để thực hiện công tác
phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp
huyện tỉnh Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá ............................. 76
3.2.3.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp.............. 76
3.2.3.2. Xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội
ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh
Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá .......................................... 82
3.2.4. Mối quan hệ của các nhóm biện pháp .......................................... 93
3.3. Trƣng cầu ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các
nhóm biện pháp phát triển ĐNGV trung tâm GDTX cấp huyện
tỉnh Thái Nguyên theo định hƣớng chuẩn hoá ...................................... 93
3.4. Kết luận chƣơng 3............................................................................. 96
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 100
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long