Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
17 - 72803980
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Báo cáo TT, đề án môn học

   Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

Số trang: 26 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

LỜI NÓI ĐẦU

   Trong mỗi doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, thường sở hữu và sử dụng một khối lượng lớn TSCĐ. TSCĐ có một tuổi thọ nhất định vì sự hư hỏng hao mòn dần theo quá trình sử dụng. Ngoài ra, chúng cũng trở nên lạc hậu do những mẫu mã được cải tiến ra đời, những phát minh mới và những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng v. v. . . và đến một lúc chúng sẽ không còn hữu ích nữa. Vì những tài sản đó có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận thu được và đến các số liệu của bảng kế toán, nhìn chung việc xử lí chúng có liên quan đến khấu hao
   Vấn đề trên cho chúng ta thấy được vai trò quan trọng của việc tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố đinh. Kế toán khấu hao là một hệ thống kế toán nhằm phân bổ giá trị phải khấu hao trong thời hạn sử dụng của TSCĐ theo một phương thức hệ thống và hợp lí. Các phương pháp khấu hao khác nhau sẽ cho ra các số liệu khác nhau về khấu hao và do đó tác động trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính và thuế thu nhập và nhất là việc tạo ra các nguồn vốn bổ xung cho doanh nghiệp. Nhận thức  được tầm quan trọng của vấn đề với mong muốn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam nói chung và chuẩn mực về TSCĐ nói riêng nhanh chóng tiến tới được sự công nhận của thế giới đồng thời lại phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của Việt Nam với tư cách là sinh viên, nghiên cứu một vấn đề trên góc độ lí luận em mạnh dạn chọn đề tài “bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp” hy vọng tháo gỡ được phần nào những bất cập đang tồn tại gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn quyết định đầu tư, đầu tư mới TSCĐ và quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

    Trong quá trình hoàn thiện chuyên đề mặc dù dã cố gắng rất nhiều,xong khó tránh khỏi những hạn chế về nội dung cũng như hình thức trình bày. Rất mong thầy cô quan tâm, chỉ bảo để em có thể làm tốt hơn thong công tác nghiên cứu, lý luận sau này.

        Em xin chân thành cảm ơn.
                       
                       
                                 


                                           NộI DUNG


A-Cơ sở lí luận
I –khái niệm và phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo chế độ kế toán việt nam
1_ Khái niệm
1. 1_TSCĐ và phân loại TSCĐ
Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Các tài sản đợc ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:
(a) Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó;
(b) Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách đáng tin cậy;
(c) Thời gian sử dụng ớc tính trên 1 năm;
(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

             Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
 Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời:

- Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và
- Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
+ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

            Tài sản cố định thuê tài chính :Là tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê giao quyền quản lý và sử dụng trong hầu hết thời gian tuổi thọ của TSCĐ. Tiền thu về cho thuê đủ cho người thuê trang trải được chi phí của tài sản cộng với khoản lợi nhuận từ đầu tư đó.
1. 2_Hao mòn
Trong quá trình đầu tư và sử dụng, dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ kỹ thuật, TSCĐ bị hao mòn. hao mòn này được thể hiện dưới hai dạng : hao mòn hữu hình (Là sự hao mòn vật lí trong quá trình sử dụng do bị cọ sát, bị ăn mòn, bị hư hỏng từng bộ phận) và hao mòn vô hình (là sự giảm giá trị của TSCĐ do tiến bộ khoa học kỹ thuật đã sản xuất ra những TSCĐ cùng loại có nhiều tính năng và năng suất cao hơn và chi phí thấp hơn)

1. 3 _khấu hao – vai trò và nhiệm vụ hạch toán.
Để thu hồi lại giá trị hao mòn của TSCĐ, người ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn của tài sản cố ddinhjvaof giá trị sản phẩm làm ra. Như vậy hao mòn là hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ, còn khấu hao là một biện pháp chủ quan trong quản lí nhằm thu lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ

-Về phương diện kinh tế, khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh được giá trị thực của tài sản, đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.
-Về phương diện tài chính, khấu hao là một phương tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu được bộ phận giá trị đã mất của TSCĐ.
- Về phương diện thuế khóa, khấu hao là một khoản chi phí được trừ vào lợi tức chịu thuế, tức là được tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ.
-Về phương diện kế toán, khấu hao là việc ghi nhận sự giảm giá của TSCĐ.

2_ Các phương pháp tính khấu hao
Việc tính khấu hao có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao nào là tùy thuộc vào qui định của nhà nước về chế độ quản lí tài chính đối với doanh nghiệp và yêu cầu quản lí của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải đảm bảo thu hồi vốn nhanh, đầy đủ phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp.

2.1 Khấu hao tài sản cố định hữu hình
       - Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho các hoạt động trong giai đoạn triển khai là một bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.

       - Lợi ích kinh tế do TSCĐ hữu hình đem lại được doanh nghiệp khai thác dần bằng cách sử dụng các tài sản đó. Tuy nhiên, các nhân tố khác, như: Sự lạc hậu về kỹ thuật, sự hao mòn của tài sản do chúng không được sử dụng thường dẫn đến sự suy giảm lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp ước tính các tài sản đó sẽ đem lại. Do đó, khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải xem xét các yếu tố sau:

(a) Mức độ sử dụng ước tính của doanh nghiệp đối với tài sản đó. Mức độ sử dụng được đánh giá thông qua công suất hoặc sản lượng dự tính;
(b) Mức độ hao mòn phụ thuộc vào các nhân tố liên quan trong quá trình sử dụng tài sản, như: Số ca làm việc, việc sửa chữa và bảo dưỡng của doanh nghiệp đối với tài sản, cũng như việc bảo quản chúng trong những thời kỳ không hoạt động;
(c) Hao mòn vô hình phát sinh do việc thay đổi hay cải tiến dây truyền công nghệ hay do sự thay đổi  nhu cầu của thị trường về sản phẩm hoặc dịch vụ do tài sản đó sản xuất ra;
(d) Giới hạn có tính pháp lý trong việc sử dụng tài sản, như ngày hết hạn hợp đồng của tài sản thuê tài chính.

       - Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản có thể ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích thực tế của nó. Vì vậy, việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kinh nghiệm của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại.

Các Tags thường tìm kiếm: khau hao the nao la hop li ; khau hao ky thuat lac hau ; quy định về khấu hao phương tiện ; khai niem khau hao tscd viet tr­en word ; khái niệm phương pháp khấu hao TSCĐ ; ghi nhan giam khau hao TSCD ; gia phap han che hao mon vo hinh ; bien phap lam giam hao mon vo hinh ; cach khau hao TSCD ; tính thu nhập ròng có tính TSCĐ đã hết khấu hao ; tai sao my lai su dung phuong phap khau hao MACR ; cach khau hao TSCĐ ; Phương pháp tính khấu hao ; có tính khấu hao ; cach tinh TSCD rong ; cách chọn phương pháp tính khấu hao ; cách khấu hao tscđ ; công thức tính tài sản cố định hữu hình ; vi du ve bang phan bo va khau hao tscd ; tac dong cua chinh sach khau hao toi doanh nghiep ; ban ve khau hao tscd ; pp trích khấu hao các nước trên thế giới ; ảnh hưởng khấu hao TSCĐ đến báo cáo tài chính ; phương pháp hạch toán khấu hao tscđ ; cách khấu hao tscđ ở ngân hàng đông á ; đề án các phương pháp tính khấu hao ; phuong phap in bao cao tscd ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

179 Trang
2

đề án: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh

206 Trang
3

Quản lý điểm Trương Trọng Ánh Foxpro

134 Trang
4

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

151 Trang
5

Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính cá nhân

144 Trang
6

The Merry Adventures of Robin Hood - By Howard Pyle, 1883

395 Trang
7

Tiểu thuyết nổi tiếng "Vô gia đình"

208 Trang
8

Thượng kinh ký sự

152 Trang
1

Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây cỏ hôi ageratum conyzoides l. Thuộc họ cúc (compositae)

60 Trang
2

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: "Huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng yên"

210 Trang
3

Phương hướng nhiệm vụ và chiến lược của Công ty xi măng Tam Điệp

24 Trang
4

Đề Tài: Quyền hạn và quyền lực của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

21 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long