Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79230129
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Báo cáo thực tập tại Cty cổ phần Traphaco và khoa Dược Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Trung Ương.

Số trang: 148 Trang
Loại file: MS word
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

lêi më ®Çu.. 1

PhÇn I: Thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Traphaco.. 5

I, HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.. 6

II, bé m¸y  tæ chøc cña c«ng ty.. 7

III, Ho¹t ®éng cña nhµ m¸y ( c¸c ph©n x­ëng) 8

1. Chøc n¨ng – nhiÖm vô. 8

2. Kh¶ n¨ng – h×nh thøc cung øng thuèc cña c«ng ty. 9

3. ChÝnh s¸ch – chÊt l­îng – m«i tr­êng cña c«ng ty. 10

4, M« h×nh s¶m xuÊt thuèc ë nhµ m¸y Hoµng LiÖt 10

IV, HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY( CÁC PHÂN XƯỞNG ) 14

V,  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ THUỐC.. 15

1, Chức năng nhiệm vụ của hiệu thuốc. 17

2, ChÕ ®é qu¶n lý chuyªn m«n – qu¶n lý kinh tÕ. 18

3, C¸c ph­¬ng thøc tiÕp thÞ – tuyªn truyÒn giíi thiÖu thuèc. 21

4, Trực tiếp làm và tìm hiểu. 24

VI, CÁC MẪU BIỂU VÀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY.. 34

VII, MỘT SỐ SẢN PHẨM NỔI TIẾNG CỦA CÔNG TY Cổ phần Traphaco. 52

PHẦN II: THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG   73

I, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH VIỆN.. 73

II, Bé M¸Y Tæ CHøC CñA BÖNH VIÖN HÖ THèNG Tæ CHøC NGµNH Y TÕ VIÖT NAM    74

III, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN. 75

Mô hình tổ chức. 76

IV, HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC CỦA KHOA DƯỢC.. 84

V, HOẠT ĐỘNG CẤP PHÁT,  PHA CHẾ CỦA CÁC KHO TÀNG TRONG BỆNH VIỆN.. 89

VI, HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG.. 95

VII, CÁC MẪU BIỂU VÀ DANH MỤC THUỐC.. 98

danh môc thuèc Thuèc g©y nghiÖn vÀ Thuèc h­íng thÇn.. 110

I. Thuèc g©y nghiÖn. 110

II. Thuèc h­íng thÇn. 110

danh môc thuèc tñ trùc cÊp cøu.. 111

I. Thuèc ®éc b¶ng a. 111

II. Thuèc g©y nghiÖn. 111

III. Thuèc h­íng t©m thÇn. 111

danh môc thuèc kho d­îc cÊp ph¸t lÎ.. 112

I . Thuèc g©y nghiÖn. 112

II. Thuèc h­íng t©m thÇn & tiÒn chÊt 112

DANH MỤC THUỐC THƯỜNG SỬU DỤNG TẠI BÊNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI  113

Danh môc thuèc chñ yÕu t©n d­îc 2009. 116

VIII , KÊT LUẬN.. 144


lêi më ®Çu

Con người là  nguồn tài nguyên và quý giá nhất của mỗi quốc gia. Trong đó sức khỏe là vốn quý báu nhất của mỗi con người. Do đó chăm sóc bảo vệ  sức khỏe nhân dân là mực tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Chính vì vậy nhiệm vụ Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân là yêu cầu cấp thiết của Đảng và Nhà nước ta tin tưởng giao phó cho ngành y tế

Muốn vậy phải có đội ngũ cán bộ y tế giỏi về chuyên môn không  những trong lý thuyết mà còn trong thực hành.

Để thực hiện được mục tiêu “ Dạy tốt và học tốt” của ngành giáo dục nói chung và ngành  Y Dược nói riêng , trong những năm qua Trường Cao Đẳng  dược Phú Thọ cùng Ttrung tâm dạy nghề y tế giao thông vận tải  đẫ xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện cho học sinh nâng cao tay nghề , giúp cho những người Dược sĩ tương lai có thêm  nhiều kiến thức thông qua các cơ sở thực hành.

Chính vì vậy trước khi tốt nghiệp ra trường chúng em đã được đi thực tập tại Công ty cổ phần Traphaco và khoa Dược Bệnh Viện Giao thông Vận Tải  Trung Ương.

Sau ®©y lµ phÇn tr×nh bµy cña em
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long