Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79185560
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam dưới tác động của thuế thu nhập

Số trang: Chưa rõ
Loại file: Chưa rõ
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: ............................................. ............................................. ...................................1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ
THU NHẬP ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ............................................. .............................1
1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: ............................................. ........................... 1
1.1.1 Khái niệm:...................................... ............................................. .................................... 1
1.1.2 Các chính sách chi trả cổ tức: ............................................. ............................................ 1
1.1.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: ............................................. .........1
1.1.2.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định: ............................................. ..............2
1.1.2.3 Chính sách chi trả cổ tức khác: ............................................. .....................4
1.1.3 Đo lường chính sách cổ tức: ............................................. ............................................. . 4
1.1.3.1 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức : ............................................. ............................4
1.1.3.2 Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield):...................................... ..........................5
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức:....................................... .......................... 5
1.1.4.1 Các hạn chế pháp lý: ............................................. .....................................5
1.1.4.2 Các ảnh hưởng của thuế : ............................................. ..............................6
1.1.4.3 Nhu cầu thanh khoản:..................................... ............................................6
1.1.4.4 Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: ............................................6
1.1.4.5 Tính ổn định của lợi nhuận: ............................................. ..........................6
1.1.4.6 Các cơ hội tăng trưởng vốn: ............................................. ..........................6
1.1.4.7 Lạm phát:....................................... ............................................. ................7
1.1.4.8 Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng) ............................................. .7
1.1.4.9 Bảo vệ chống loãng giá ............................................. .................................7
1.1.5 Lý thuyết MM về chính sách cổ tức : ............................................. ................................ 7
1.2 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH
NGHIỆP..................................... ............................................. ............................................. ............... 9
1.2.1 Các mô hình đánh giá tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của doanh
nghiệp: ............................................. ............................................. ............................................. . 9
1.2.2 Sự phù hợp của 3 mô hình với thực tiễn: ............................................. ......................... 11
1.3 KINH NGHIỆM CHI TRẢ CỔ TỨC Ở MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC
KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM.......................................... ............................................. ........... 13
1.3.1 Xu hướng chi trả cổ tức ở một số nước phát triển ............................................. ........... 13
1.3.1.1 Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận ............................................. .............13
1.3.1.2 Cổ tức thường ổn định...................................... ........................................14
1.3.1.3 Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận...................................... ......................15
1.3.1.4 Chính sách cổ tức của một công ty có xu hướng tùy thuộc vào vòng đời
của công ty: 16
1.3.1.5 Chính sách cổ tức khác nhau giữa các quốc gia.......................................17
iii
1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.......................................... .................................... 18
CHƯƠNG 2: ............................................. ............................................. .................................20
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP
ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY ............................................. ........20
2.1 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA TRƯỚC THUẾ THU NHẬP ........ 20
2.1.1 Phân tích các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức tại Việt Nam trong thời gian qua 20
2.1.1.1 Yếu tố bên trong doanh nghiệp ............................................. ...................20
2.1.1.2 Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp..................................... ...........................24
2.1.2 Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Việt Nam thời gian qua ............................................. ............................................. ....................... 34
2.1.2.1 Tổng quan về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam thời gian qua ............................................. .............................34
2.1.2.2 Phân tích mối quan hệ giữa cổ tức và thu nhập trên mỗi cổ phần............41
2.1.3 Phân tích chính sách cổ tức theo ngành ............................................. ........................... 41
2.1.3.1 Ngành ngân hàng........................................ ............................................. .42
2.1.3.2 Ngành may mặc........................................ ............................................. ...43
2.1.3.3 Ngành thực phẩm - đồ uống ............................................. ........................44
2.1.3.4 Ngành bất động sản: ............................................. ....................................46
2.2 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC .................................. 47
2.2.1 Hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam ............................................. .............................. 47
2.2.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................. .......................47
2.2.1.2 Thuế thu nhập cá nhân ............................................. ................................48
2.2.2 Tác động của thuế thu nhập đến chính sách chi trà cổ tức:....................................... .... 50
2.2.3 Thuế và chi phí đại diện:...................................... ............................................. ............ 58
2.2.4 Thuế và cổ đông lớn: ............................................. ............................................. .......... 61
CHƯƠNG 3: ............................................. ............................................. .................................64
LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP TRONG ............................................. .64
MỐI QUAN HỆ VỚI THUẾ THU NHẬP ............................................. .............................64
3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI RA QUYẾT ĐỊNH CỔ TỨC........................................ .. 64
3.2 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC ............................................. .................... 66
3.2.1 Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ............................................. ....................... 66
3.2.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu...................................... ............................................. ............ 68
3.2.3 Mua lại cổ phần ............................................. ............................................. .................. 69
3.2.4 Thưởng bằng cổ phiếu quỹ........................................ ............................................. ...... 70
3.2.5 Dùng lợi nhuận để phát hành cổ phiếu thưởng.................................... ........................ 71
iv
3.2.6 Chia nhỏ cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu...................................... ...................... 72
3.3 LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THUẾ THU NHẬP
73
3.3.1 Phân tích chính sách cổ tức trong mối quan hệ với thuế thu nhập ................................ 73
3.3.2 Đề xuất hoàn thiện chính sách thuế thu nhập....................................... ......................... 75
3.3.2.1 Về chính sách thuế TNDN ............................................. ..........................76
3.3.2.2 Về chính sách thuế TNCN ............................................. ..........................77
Cổ tức trả bằng tiền mặt ............................................. ............................................. ....83
Cổ tức trả bằng tài sản........................................ ............................................. ............86
Tham khảo vài số liệu cổ tức trên giới....................................... ............................................. ...... 90
KẾT LUẬN ............................................. ............................................. ..................................80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. .................................81


PHẦN MỞ ĐẦU
----------------------------I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngoài quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là một
trong 3 quyết định cơ bản của tài chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quán là
tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Ở Việt Nam hiện nay, các công
ty cổ phần hầu như đều chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong
việc gia tăng giá trị doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức còn mang nặng tính đối phó và
phục vụ mục đích trước mắt chứ chưa có một chiến lược dài hạn và hợp lý.
Một trong các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp là các
ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập. Thị trường chứng khoán đang quan tâm đến
Luật thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2009 và các tác động của
nó đến việc ra quyết định chi trả cổ tức của các doanh nghiệp. Trong điều kiện Nhà
nước thu thuế trên thu nhập từ chứng khoán, vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị doanh
nghiệp là áp dụng chính sách cổ tức như thế nào là có lợi nhất cho cổ đông và sự phát
triển của công ty. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng còn một số quy định của Luật thuế
thu nhập cá nhân 2009 là chưa hợp lý, cần hoạn thiện, bổ sung để tạo nên sự hỗ trợ
pháp lý cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Xuất phát từ những nhu cầu trên, tôi đã chọn nghiên cứu vấn đề “Chính sách
cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác
động của thuế thu nhập” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 Tìm hiểu lý luận tổng quan về chính sách cổ tức của công ty cổ phần, các tranh
luận về ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp, các chính sách cổ
tức trong thực tiễn của các công ty trên thế giới.
 Phân tích chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiện
nay.
 Tìm hiểu, phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập hiện nay ở Việt
Nam đến việc quyết định chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết.
vi
 Đề xuất chính sách cổ tức phù hợp cho các công ty cổ phần niêm yết trong giai
đoạn hiên nay.
 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt trong đề tài là phương pháp tổng hợp và
phân tích trên nguyên tắc khách quan, toàn diện, thống nhất và logic. Đề tài cũng dùng
các công cụ toán học để so sánh, thống kê và xử lý dữ liệu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chính sách cổ tức của các công ty cổ phần
niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay và tác động của chính sách thuế của
Chính phủ đối với việc quyết định chính sách cổ tức cho các công ty này.
IV. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến
chính sách cổ tức
Chương 1 trình bày tổng quát về cổ tức cũng như chính sách cổ tức như các
khái niệm, các phương thức, các chính sách cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến chính
sách cổ tức; tóm tắt quan điểm của lý thuyết M&M về chính sách cổ tức và xem xét
một số kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Chương I cũng giới thiệu một số mô
hình lý thuyết đề cập đến tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức và giá trị
doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến
chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện
nay
Chương này tập trung phân tích chính sách cổ tức trong thực tiễn các công ty
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; phân tích các yếu tố tác
động đến việc ra quyết định cổ tức trong thực tế tại Việt Nam, đặt biệt là tác động của
thuế thu nhập.
Chương 3: Lựa chọn chính sách cổ tức trong mối quan hệ với thuế thu nhập
Chương này giới thiệu một số phương thức chi trả cổ tức hiện ít được sử dụng
tại Việt Nam và phân tích, định hướng quy trình ra quyết định cổ tức cho các công ty
vii
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 3 cũng đề xuất một số ý kiến
nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập của nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất cho
hoạt động của thị trường chứng khoán, doanh nghiệp và nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo
nguồn thu cho Ngân sách nhà nước
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long