Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79139855
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Du lịch, Khách sạn

   Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực TM, Du lịch

Số trang: 104 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU                                                                                        Trang
1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu đề tài             01
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài            02
3. Mục tiêu của đề tài                            03
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu                    03
5. Phương pháp nghiên cứu                        03
6. Kết cấu của đề tài                                03

Chương I . MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ         05
                                   TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin     05
    và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.1.  Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin     05
        và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.2.  Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin     06
        và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát         09
    triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ
    đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế
3. Doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp             10
     ngoài quốc doanh
4. Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn cơ sở             12
    tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.1. Vị trí của Công đoàn cơ sở trong                    12
       doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.2. Vai trò của Công đoàn trong                         15
       doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.3. Chức năng của Công đoàn cơ sở                    17
      trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.4. Pháp luật quy định về quyền, trách nhiệm             20
       của Công đoàn trong doanh nghiệp
4.5. Các tiêu chí đánh giá vai trò Công đoàn cơ sở            24
       trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chương II :    THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC     27
                               DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH LĨNH VỰC  THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1.    Tổng quan về tình hình phát triển doanh nghiệp             27
      nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh
      trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch nói riêng
1.1. Quá trình hình thành phát triển                    27
1.2. Thực trạng đội ngũ công nhân, lao động             31
       doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2.    Thực trạng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp         34
      ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch 
     Thực trạng công tác phát triển đoàn viên             34
      và thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp   
      ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
    Thực trạng công tác tổ chức, cán bộ công đoàn         37
Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
Thương mại, Du lịch
    Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở                43
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
2.3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:                    43
2.3.2. Công đoàn cơ sở với công tác tham gia                 45
           quản lý, tổ chức phong trào thi đua
2.3.3 Công đoàn cơ sở với hoạt động đại diện, bảo vệ quyền,     46
         lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động
         trong cácdoanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
         Thương mại và Du lịch
2.3.4. Thực trạng phương pháp hoạt động Công đoàn        58
2.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở trong    60
          các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực
          Thương mại, Du lịch
Chương III :  NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ     63
                 HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
                                                THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. Mục tiêu, phương hướng                            63
2. Các giải pháp                                    65
2.1. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên,                 67
      xây dựng Công đoàn cơ sở và đội ngũ
       cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh
2.2. Đổi mới  nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở    77
2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo             85
       của công đoàn cấp trên, sự quan tâm của
       chính quyền các cấp đối với công đoàn cơ sở
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân,                 91
    lao động trong doanh nghiệp góp phần
    nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn
3.1. Một số quan điểm chỉ đạo nhằm nâng cao             91
       chất lượng công nhân,  lao động trong các
       doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong 
       lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.2. Mục tiêu nâng cao chất lượng công nhân,             92
      lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
      lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.3. Các biện pháp của Công đoàn nhằm nâng cao        92
       chất lượng công nhân, lao động doanh nghiệp
       ngoài quốc doanh lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.4. Công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp             93
       cải thiện môi trường làm việc, phát huy trí tụê
       đội ngũ công nhân, lao động
    4. Kiến nghị                                     94
4.1. Một số kiến nghị với Đảng                        94
4.2. Kiến nghị với Nhà nước                        95
4.3. Kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam        96
4.4. Kiến nghị với Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch        97

KẾT LUẬN                                        99

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long