Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 25/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
5 - 73124927
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Xuất nhập khẩu

   Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Xây Lắp & XNK VICIMEX- Tổng Cty Xây dựng XNK ( VINACONEX)

Số trang: 54 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

54
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU    1
Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường    3
I.    Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp    3
1.    KháI niệm về vốn    3
2.    Đặc trưng cơ bản của vốn    3
3.    Phân loại vốn    3
3.1    Phân loại vốn theo nguồn hình thành    3
3.1.1    Vốn chủ sở hữu    4
3.1.2    Vốn huy động của doanh nghiệp    4
3.2    Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển    5
3.2.1    Vốn cố định của doanh nghiệp    5
3.2.2    Vốn lưu động của doanh nghiệp    6
4.    Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp     7
II.    Hiệu quả sử dụng vốn     8
1.    Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn     8
2.    Sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
trong cơ chế thị trường      9
3.    Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn     10
3.1.    Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định     11
3.2.    Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn động     12
4.    Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp     13
4.1    Chu kỳ sản xuất     13
4.2    Kỹ thuật sản xuất     13
4.3    Đặc điểm của sản phẩm     14
4.4    Tác động của thị trường     14
4.5    Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất     14
4.6    Trình độ tổ choc sản xuất kinh doanh    14
4.7    Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn     15
4.8    Các nhân tố khác     15
Chương II:  Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp
và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX     17
I  Một số nét khái quát về công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    17
1.    Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    17
2.    Bộ máy tổ chức quản của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    18
2.1.    Sơ đồ cơ câu tổ chức của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    18
2.2.    Cơ cấu tổ chức của công ty     19
2.2.1.    Ban lãnh đạo công ty     19
2.2.2.    Các phòng ban nghiệp vụ    20
II   Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX    21
1.    Khái quát tình hình của công ty trong vài năm gần đây    21
2.    Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp
và Xuất nhập khẩu VICIMEX    25
2.1.    Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh    25
2.2.    Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp
và Xuất nhập khẩu VICIMEX    .27
2.2.1.    Cơ cấu tàI sản cố định của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    27
2.2.2.    Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp
và xuất nhập khẩu VICIMEX    28
2.2.3.    Đánh giá hoạt động quản lý bảo toàn và đầu tư đổi mới trang thiết bị
tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    29
2.3.    Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp
và Xuất nhập khẩu VICIMEX    31
2.3.1.    Cơ cấu tài sản lưu động của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    31
2.3.2.    Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp
và Xuất nhập hẩu VICIMEX    .33
2.3.3.    Đánh giá một số khía cạnh của công tác quản lý vốn lưu động
tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    34
III   Đánh giá tổng quát công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX    36
1.    Những thành tựu mà công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX đạt được trong 3 năm qua    36
2.    Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định    37
3.    Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động    38
3.1.    Công tác đảm bảo thanh toán và quản lý ngân quỹ    38
3.2.    Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang    38
3.3.    Công tác quản lý các khoản phải thu    38
Chương III: GiảI pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX    40
I.    Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới    40
II.    Nguyên tắc và một số phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp    40
1.    Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý
và sử dụng vốn    40
2.    Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng coa hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp     41
2.1      Đối với  vốn cố định     41
2.1.1    Đánh giá và đấnh giá lại tàI sản cố định    41
2.1.2    Lựa chọn phương pháp tính khấu hao và xác định mức khấu hao hợp lý    41
2.1.3    Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định    42
2.1.4    Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng tài sản cố định    42
2.1.5    Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố dịnh của doanh nghiệp    42
2.1.6    Những biện pháp kinh tế khác    42
2.2          Đối với tài sản lưu động     42
2.2.1    Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động ở tong khâu luân chuyển    43
2.2.2    Tổ chức khai thác tốt các nguồn vốn lưu động phụ vụ cho
sản xuất kinh doanh    43
2.2.3    Các biện pháp tổng hợp     43
2.2.4    Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động    43
III       Giải pháp nâng cao  hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX    44
1.    Giải pháp nâng cao sử dụng vốn cố định     44
1.1    Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, đổi mới tài sản cố định    44
1.2    Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định    44
1.3    Lựa chọn phơng pháp trích khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý    45
2.    Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động    45
2.1    Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất     45
2.2    Tổ chức tốt công tác bán hàng và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ     45
2.3    Thực hiện tôt việc sự toán ngân quỹ    46
3.    Kiến nghị    46
3.1    Kiến nghị với tổng công ty VINACONEX    46
3.2    Kiến nghị với nhà nước    47
Kết luận     48
Danh mục tài liệu tham khảo    49
Nhận xét của đơn vị thực tập     50


Các Tags thường tìm kiếm: cơ cấu sử dụng vốn trong DN xây lắp ; hieu qua su dung von luu dong tại cong ty vinaconex ; bien phap nang hieu qua su dung von o viet nam ; nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản ; công ty XNK Vicimex ; thực trạng các nguồn tài trợ của vinaconex ; thực trạng nguồn tài trợ của công ty vinaconex ; SU DUNG VON O VINACONEX ; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ; giai phap nang cao hieu qua su dung von luu dong ; hieu qua su dung von dau tu cong ty xay dung ; giai phap nang cao hieu qua nguon tai tro cua vinaconex ; thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh của vinaconex ; phan loai von cua vinaconex ; hiêu qua su dung vôn cô đinh ; nangcaohieuquasudungvoncuacty xay lap ; chuyen de hieu qua su dung von luu dong ; xây lắp và các giải pháp quản lý ; phương pháp sử dụng hiệu quả vốn cố định ; cơ cấu tài sản cố định của công ty vicimex ; mây tre đan vicimex ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam

92 Trang
2

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

133 Trang
3

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

133 Trang
4

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
5

Kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH sản xuất TM và XNK Minh Ngọc

159 Trang
6

Thúc đẩy XK nhóm hàng mây trè đan tại Cty XNK tạp phẩm Hà Nội(TOCONTAP)

144 Trang
7

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
8

Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi thực trạng và giải pháp

141 Trang
1

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1004 - dến 2004 - Thực trạng và giải pháp

43 Trang
2

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Cty Vật tư & XNK Hoá chất

85 Trang
3

Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng XNK bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương VN

74 Trang
4

Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh NK tại Cty XNK Thiết bị Vật tư thông tin

87 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long