Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79183709
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.TPHCM

Số trang: 73 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của
mỗi quốc gia. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý
nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo,”nguồn tài nguyên” vô giá,
vô tận của đất nước; phải có cách nghĩ, cách nhìn mới về vai trò động lực và mục tiêu của con
người  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;  từ đó xây dựng các chương
trình,  kế  hoạch  và  chiến  lược  phát  triển  nguồn  lực  phù  hợp,  phát  huy  tối  đa  nhân  tố  con
người,  tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững, đẩy nhanh  tiến độ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy qúa trình đổi mới toàn diện đất nước.
Ngày nay, chất  lượng nguồn nhân  lực có ý nghĩa hết sức quan  trọng đối với sự phát
triển. Nếu  trước đây sự phát  triển của một quốc gia chủ yếu dựa vào các nguồn  lực như  tài
nguyên  thiên nhiên, nguồn vốn  tư bản,  nguồn  lao động,  thị  trường  tiêu  thụ…  thì hiện nay
chính  tri  thức  lại có ý nghĩa hết sức  lớn  lao, góp phần  tạo nên sự  thịnh vượng, giàu có cho
một quốc gia,  lãnh thổ. Xu thế toàn cầu hóa cùng với sự phát  triển của công nghệ thông tin,
đặc biệt  là  sự  ra đời của  internet đã  làm cho các quốc gia,  lãnh  thổ ngày càng  trở nên gần
nhau hơn, qua đó sự cạnh tranh cũng càng trở nên gay gắt hơn, và tất nhiên ưu thế cạnh tranh
bao giờ cũng nghiêng về quốc gia, lãnh thổ có chất lượng nguồn nhân lực cao hơn, được đào
tạo tốt hơn.
Vấn đề được chọn có tính bức xúc và quan trọng vì những lý do sau:
Một là: Do vị trí, vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu nhiệm vụ mới đặt
ra cho thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò là một trung tâm kinh tế lớn, một trung tâm
giao dịch quốc  tế và du  lịch  của nước  ta. Thành phố Hồ Chí Minh  có vị  trí  chính  trị quan
trọng sau thủ đô Hà Nội,  liên tục được phát triển tích cực hơn, như Nghị quyết Trung ương
20-NQ/TW của Bộ Chính  trị  (ban hành ngày 18/11/2002) và phương hướng nhiệm vụ phát
triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 đã đề ra:” Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thế
kỷ mới trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra
mạnh mẽ;  tình hình  thế giới diễn biến phức  tạp, các  thế  lực  thù địch  tiếp  tục chống phá  ta
quyết liệt; đất nước  ta tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
chủ động hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới… Thành phố đứng trước những thuận lợi,
cơ hội lớn hơn và cả những khó khăn, thách thức gay gắt hơn với nhiệm vụ xây dựng Thành
phố Hồ Chí Minh  thành một  thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại,  là đầu  tàu của
khu vực phía Nam và của  cả nước…”. Do đó, yêu cầu về  tổ chức bộ máy và cán bộ, công
chức nói chung  là phải kiện  toàn và sắp xếp  lại bộ máy quản  lý nhà nước  theo hướng  tinh,
gọn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản lý hành chính nhà nước phù hợp với xã hội đô thị
từ cấp Thành phố đến cơ sở… còn cụ thể là phải củng cố, kiện toàn các cơ quan chuyên môn
thuộc Uy Ban Nhân dân Thành phố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các
cơ quan này trong thực  thi công vụ nhằm thực hiện có kết qủa các mục tiêu, nhiệm vụ quan
trọng của thành phố trong giai đoạn mới.
Hai là: Đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uy Ban Nhân
dân, với tư cách là những chủ thể tiến hành các công vụ cụ thể. Đây là hạt nhân của nền
công vụ và cũng chính là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hiệu lực, hiệu qủa.
Hoạt động công vụ khác với các  loại hoạt động  thông  thường khác, công vụ  là hoạt
động dựa trên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước. Nó được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước
và nhằm sử dụng quyền lực đó để thực hiện các nhiệm vụ quản lý của nhà nước. Hoạt động
công vụ là hoạt động có tổ chức và tuân thủ những quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất
thứ bậc chặc chẽ, chính quy và liên tục.
Hoạt động công vụ do các cán bộ, công chức thực hiện, cho nên vấn đề bức xúc đặt ra
ở đây là phải xây dựng đội ngũ công chức hành chính chính quy, bảo đảm thi hành nhiệm vụ
nhà nước một cách có hiệu qủa và bức xúc hơn là phải có những giải pháp căn cơ để nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đang thực thi công vụ ở các cơ quan chuyên môn thuộc
Uy ban Nhân dân thành phố để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của thành
phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.
Ba là: Đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đề ra các
giải pháp căn cơ để đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong
bốn nội dung của chương  trình  tổng  thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-
2010.
Mục  tiêu  chung  của  chương  trình  tổng  thể  cải  cách hành  chính  nhà nước  giai đoạn
2001-  2010  là:  Xây  dựng  một  nền  hành  chính  dân  chủ,  trong  sạch,  vững  mạnh,  chuyên
nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu  lực, hiệu qủa  theo nguyên  tắc  của nhà nước pháp
quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất
và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Theo đó một trong
những mục tiêu cụ thể của chương trình trên là việc định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền
và tổ chức bộ máy chính quyền ở đô thị và nông thôn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức gọn nhẹ,  thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước theo
nhiệm vụ và  thẩm quyền được xác định  trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban
nhân dân (sửa đổi). Vấn đề bức xúc đặt ra là để thực hiện có kết qủa mục tiêu cải cách hành
chính phải phấn đấu làm sao đến năm 2010, Thành phố Hồ Chí Minh phải có những giải pháp
khả thi để có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức vừa có số lượng, cơ cấu hợp lý,
chuyên nghiệp, hiện đại vừa đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất
tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển thành phố, phát triển
đất nước và phục vụ nhân dân.
Từ các vấn đề cấp thiết nêu trên đây, để đánh giá được thực trạng của đội ngũ cán bộ,
công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân thành phố, tìm ra những nguyên
nhân mạnh, yếu, nhất là những nguyên nhân hạn chế nhằm xây dựng những giải pháp cơ bản
để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Thành
phố. Chính vì thế, tôi chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp khóa học là:     “ Một số giải pháp
nâng  cao  chất  lượng  đội  ngũ  Cán  bộ  công  chức  ở  các  cơ  quan  chuyên  môn  thuộc
UBND.TPHCM”.
2. Mục đích của luận văn:
  Luận văn này được viết nhằm các mục đích sau:
- Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban
Nhân dân Thành phố.
- Đề  xuất  các  giải pháp  nâng  cao  chất  lượng  đội ngũ  cán bộ,  công  chức  ở  cơ quan
chuyên môn  thuộc Uy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng với yêu  cầu
nhiệm vụ mới, xứng đáng với vị trí, vai trò, sự nghiệp phát triển một thành phố là một đô thị
lớn nhất nước.
3. Đối tượng của đề tài:
  Đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban Nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh. Do đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng cơ quan chuyên môn
khá nhiều, nhưng điều kiện thời gian nghiên cứu qúa hạn hẹp, nên tôi xin phép chỉ minh họa
việc đánh giá chất  lượng ở một vài cơ quan chuyên môn  trọng điểm của Uy ban Nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh.  
4. Phạm vi của đề tài:
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan
chuyên môn  thuộc Uy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở số liệu dựa vào kết qủa
tổng điều tra cán bộ, công chức năm 2008 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Về loại cán
bộ, công chức, luận văn chỉ nghiên cứu cán bộ, công chức hành chính, không nghiên cứu cán
bộ, viên chức và cán bộ công tác Đảng, Đoàn thể.
5. Phương pháp thực hiện đề tài:
  Để thực hiện đề tài, tác giả thu thập số liệu thứ cấp ở các đơn vị Văn phòng HĐND và
UBND  thành phố, Sở Nội vụ Thành phố, các đơn vị, sở ngành có  liên quan,  trên sách, báo
chí, tạp chí và trên internet.
  Phương pháp xử lý số liệu: đối với các dữ liệu thứ cấp thu thập được, tác giả đã dựa
trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin và phương pháp
nghiên cứu cụ thể (điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh…) để làm rõ vấn
đề.
 
6. Kết cấu của luận văn:
Luận văn bao gồm phần mở đầu, nội dung và phần kết luận.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
Chương 2: Thực  trạng  chất  lượng đội ngũ cán bộ,  công  chức  ở  các  cơ quan chuyên
môn thuộc Uy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ
quan chuyên môn thuộc Uy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Trong qúa trình thực hiện luận văn tốt nghiệp tác giả đã nghiên cứu, tham khảo và sử
dụng nhiều tài liệu của các công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học có liên quan đến nguồn
nhân  lực và đội ngũ cán bộ, công chức để  tăng cường  tính  thực  tiễn của đề  tài nghiên cứu
đóng góp vào chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.                                                                                                                          
 
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long