Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 18/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
22 - 72849908
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Báo cáo TT, đề án môn học

   Phân tích bản chất,chức năng hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta

Số trang: 21 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

PHẦN MỞ ĐẦU

    Chính sách tín dụng là một bộ phận của chính sách kinh tế – xã hội nói chung, chính sách kinh tế nói riêng , là công cụ quan trọng để quản lý điều hành nền kinh tế. Do vậy, xây dựng và thực thi một chính sách phù hợp với cơ chế thị trường có ý nghĩa cốt yếu trong chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt khi cơ chế thị trường ngày càng được xác lập và hoàn thiện, cùng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước thì việc tiếp tục nghiên cứu , đổi mới các chính sách tiền tệ- tài chính nói chung, chính sách tín dụng nói riêng đang là yêu cầu quan trọng và cấp thiết , được coi là nhiệm vụ ưu tiên hiện nay.
Trong thực tế tín dụng hoạt động rất phong phú và đa dạng , nhưng ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng luôn là một quan hệ kinh tế của nền sản xuất hàng hoá , nó tồn tại và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của những quan hệ hàng hoá - tiền tệ . Mục đích và tính chất của tín dụng do mục đích của tính chất của nền sản xuất hàng hóa trong xã hội quyết định . Sự vận động của tín dụng luôn luôn chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế của phương thức sản xuất trong xã hội đó .Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này em đã chọn đề tài : “Phân tích bản chất,chức năng hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.Trong quá trình thực hiện đề tài em xin được chân thành cảm ơn thầy Trần Thành đã giúp đỡ em thực hiện đề tài này.


PHẦN NỘI DUNG
I . Cơ sở lý luận
1. Tư bản cho vay dưới chủ nghĩa tư bản
    Tư bản cho vay có trước chủ nghĩa tư bản đó là tư bản cho vay nặng lãi.
    Tư bản cho vay ta nghiên cứu là tư bản cho vay ở trong chế độ tư bản chủ nghĩa. Tư bản cho vay ở trong chế độ tư bản chủ nghĩa, là một bộ phận tư bản công nghiệp tách ra làm tư bản cho vay . Ta biết rằng trong quá trình tuần hoàn của vốn, các nhà tư bản bán được hàng hoá có khoản tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến ( như quỹ khấu hao , tài khoản cố định chưa đến kỳ đổi mới bằng hiện vật, quỹ trả lương cho công nhân nhưng chưa đến kỳ phải trả ...) . Nguyên tắc tiền phải sinh lời trong khi đó có nhà tư bản cần tiền để sản xuất kinh doanh . Để giải quyết mâu thuẫn giữa thừa và thiếu tiền này xuất hiện quan hệ tín dụng , xuất hiện tư bản cho vay . Tư bản cho vay dưới chủ nghĩa tư bản là tư bản tiền tệ mà người chủ sở hữu của nó cho người khác vay để nhà tư bản này sử dụng vào sản xuất kinh doanh ở trong một thời gian nhất định . Nhà tư bản hoạt động này phải hoàn lại vốn và một khoản lời nhất định . Khoản tiền lời đó gọi là lợi tức cho vay.
    Tư bản cho vay là tư bản mà quyền sở hữu đã tách khỏi quyền sử dụng . Nhà tư bản hoạt động chỉ có quyển sử dụng tư bản còn quyền sử hữu vì tư bản đó vẫn thuộc về tư bản cho vay( chỗ này khác tư bản ngân hàng)
    Cho vay loại hàng hóa đặc biệt đó là hàng hoá tiền tệ . Nhà tư bản cho vay vẫn là chủ sở hữu của mình còn nhà tư bản hoạt động đem sử dụng tư bản đi vay đó vào sản xuất kinh doanh. Anh ta sẽ thu được giá trị thặng dư ngang lợi nhuận bình quân và họ phải trích một phần giá trị thặng dư trả cho nhà tư bản cho vay dưới hình thức lợi tức.
    Tư bản cho vay là tư bản ăn bẩn nhất nhưng lại được sùng bái nhất. Công thức vận động của nó là: T-T
    Trong đó T = T +  T (T là lợi tức) .
2-Bản chất,đặc điểm và các hình thức tín dụng
Tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hoá ,là hình thức vận động của vốn cho vay .Tín dụng phản ánh quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế trên nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả gốc lẫn lợi tức.
Sự cần thiết của tín dụng trong nền kinh tế hàng hoá được quyết định bởi đặc điểm của sản xuất hàng hoá,bởi sự phát triển của tiền tệ làm chức năng thanh toán.Quan hệ tín dụng ra đời bắt nguồn từ đặc điểm chu chuyển nguồn vốn trong các doanh nghiệp mà trong từng thời điểm thường xuyên có một bộ phận nhàn rỗi cần được sinh lợi.Chẳng hạn vốn để trả tiền lương công nhân nhưng chưa đến kì trả,vốn mua nguyên liệu nhưng chưa đến kì mua...Trong khi đó ,một số doanh nghiệp khác muỗn có vốn để thanh toán,để mở mang doanh nghiệp nhưng chưa tích lũy kịp.Tương tự như vậy,trong dân cư và trong các tổ chức xã hội cũng có tiền nhàn rỗi.Rõ ràng cùng một thời điểm ,có những nơi có vốn nhưng chưa được sử dụng,nơi cần vốn thì lại chưa có.Quan hệ tín dụng cần và có thể ra đời từ điều kiện đó.Như vậy sự xuất hiện của quan hệ tín dụng sẽ giúp cho quá trình chu chuyển nguồn vốn được xuôn sẻ ,đồng thời tận dụng được mọi nguồn vốn trong xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế.Khi quan hệ tín dụng phát triển sẽ góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.
Quan hệ tín dụng tồn tại trong nhiều nền kinh tế hàng hoá .Nhưng tồn tại trong các phưong thức sản xuất xã hội khác nhau thì tín dụng cũng mang những bản chất khác nhau.Trong nền kinh tế quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội các ngân hàng nhà nước khi cho vay đều phải thu lợi tức,có vay phải có trả nhưng không chỉ vì mục đích thu lợi tức mà còn chủ yếu vì để phát triển mạnh mẽ nền sản xuất xã hội theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa,từng bước thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.Đó chính là cơ sở cho những sách cho vay ưu đãi dành cho người nghèo, các chính sách xoá đói giảm nghèo...của Đảng và Nhà nước ta.
    Quan hệ tín dụng trong thời kì quá độ nên Chủ Nghĩa Xã Hội có những đặc điểm sau:
Thứ nhất quyền sở hữu vốn tách rời với quyền sử dụng vốn .Đây là một đặc điểm quan trọng của tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng Chủ Nghĩa Xã Hội .Theo đó thì người chủ sở hữu vốn không có quyền định đoạt đến mục đích sử dụng vốn mà người quyết định sử dụng vốn vào mục đích gì,như thế nào là các chủ thể sử dụng vốn hay người đi vay.Trong mối quan hệ này chủ sở hữu vốn –người cho vay sẽ được hưởng một khoản lợi tức do bên đi vay trả.Khoản lợi tức đó được coi là một khoản chi phí vốn.
Thứ hai tồn tại nhiều quan hệ tín dụng khác nhau với những nguồn lợi tức khác nhau phản ánh nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
Do đặc trưng của mỗi thành phần kinh tế là hình thức sở hữu nên lợi ích của mỗi thành phần kinh tế khác nhau là hoàn toàn khác nhau.Do đó đối với mỗi quan hệ tín dụng đặc trưng cho từng thành phần kinh tế thì lợi tức của nó là hoàn toàn khác nhau.Nguồn lợi đó có thể có lợi cho mục đích phát triển kinh tế xã hội hoặc không.Các quan hệ tín dụng này vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghãi ở nước ta tồn tại một số hình thức tín dụng chủ ýyếu sau:

Các Tags thường tìm kiếm: phan tich vai tro cua tin dung ; chuc năng va vai tro cua tin dung ; phan tich ban chat cua tin dung ; ban chat va hinh thuc cua nha nuoc ta ; ban chat vai tro thuc trang cua tin dung ; ban chat va vai tro cua tin dung ; chuc nang va vai tro cua tin dung ; phan tich thuc trang cac hinh thuc cua bao hiem ; ban chat cua cac hinh thuc tin dung trong thuc te ; phan tich ban chat tin dung ; phan tich vai tro cua cac hinh thuc bao hiem ; dac diem va ban chat tin dung ; ban chat chuc nang vai tro cua tin dung ; phan tich ban chat tai chinh ; phan tich vai tro tin dung ; phan tich ban chat cua nha nuoc ta ; ban chat vai tro thuc trang cac hinh thuc tin dung ; CHUC NANG VAI T RO CUA TIN DUNG ; ban chat va chuc nang cua tin dung ; ví dụ tư bản cho vay loại hàng hóa đặc biệt ; tư bản cho vay được sùng bái ; đặc điểm của tư bản cho vay ; tư bản cho vay là tư bản sùng bái nhất ; tại sao tư bản cho vay là hàng hóa đặc biệt ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

179 Trang
2

đề án: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh

206 Trang
3

Quản lý điểm Trương Trọng Ánh Foxpro

134 Trang
4

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

151 Trang
5

Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính cá nhân

144 Trang
6

The Merry Adventures of Robin Hood - By Howard Pyle, 1883

395 Trang
7

Tiểu thuyết nổi tiếng "Vô gia đình"

208 Trang
8

Thượng kinh ký sự

152 Trang
1

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THẺ ĐA NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ

83 Trang
2

Cty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

26 Trang
3

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty lương thực cấp I Lương Yên

87 Trang
4

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD Ở CÔNG TY DỆT MINH KHAI

69 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long