Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79239628
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Xuất nhập khẩu

   Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Số trang: 133 Trang
Loại file: PDF
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
                         Trang
 
 
Chương 1: GIỚI THIỆU  ........................................................................................  1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu.....................................................................................  1
1.1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu  ....................................................................  1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................  2
1.2 Mục tiêu  nghiên cứu.......................................................................................  5
1.2.1 Mục tiêu chung  .......................................................................................  5
1.2.2 Mục tiêu cụ thể  .......................................................................................  5
1.3 Câu hỏi nghiên cứu .........................................................................................  6
1.4 Phạm vi nghiên cứu  .........................................................................................  6
1.4.1 Không gian .............................................................................................  6
1.4.2 Thời gian  .................................................................................................  6
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu  .............................................................................  6
1.5 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu ......................................  7
 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ....  8
  2.1Phương pháp luận8
2.1.1 Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh .......................................  8
2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính  ...  14
2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh  .......................  19
2.2 Phương pháp nghiên cứu  .................................................................................  24
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu  .................................................................  24
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................  24
 
Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ  ...................  31
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty xăng dầu Tây Nam Bộ ...................  31
3.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty  ...............................................................  32
3.2.1 Chức năng  ...............................................................................................  32
3.2.2 Nhiệm vụ ................................................................................................  33
3.3 Môi trường vi mô công ty xăng dầu Tây Nam Bộ  ..........................................  33
3.3.1 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự  ......................................................  33
3.3.2 Khái quát chung về tình hình kinh doanh của công ty  ...........................  38
3.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008   ..........  42
3.3.4 Thuận lợi, khó khăn của công ty hiện nay  ..............................................  45
 
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ...............................................................  47
4.1 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm
2006 – 2008  .............................................................................................................  47
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu  .................................................................  47
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí  ......................................................................  71
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận  ..................................................................  78
4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh gía hiệu quả hoạt động kinh doanh  ......  92
4.2.1 Phân tích các tỷ số thanh toán ................................................................  92
4.2.2 Phân tích các tỷ số quản trị tài sản .........................................................  95
4.2.3 Phân tích các tỷ số quản trị nợ  ................................................................  98
4.2.4 Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời  .................................................  100
4.3 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty  ................................................  102
4.3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty  ........................................  102
4.3.2 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công
ty ...............................................................................................................................  111
 
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ  ...........................  115
5.1 Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới  ......................................  115
5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
xăng dầu Tây Nam Bộ  ..............................................................................................  115
5.2.1 Biện pháp làm tăng sản lượng tiêu thụ  ...................................................  116
5.2.2 Điều chỉnh giá bán phù hợp  ....................................................................  117
5.2.3 Kiểm soát và quản lý các chi phí  ............................................................  117
5.2.4 Công ty cần giảm các khoản nợ phải thu ...............................................  118
5.2.5 Nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho một số cửa hàng..............  118
 
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................  119
6.1 Kết luận  ...........................................................................................................  119
6.2 Kiến nghị  .........................................................................................................  119
6.2.1 Đối với công ty  .......................................................................................  119
6.2.2 Đối với Nhà nước  ...................................................................................  120
Tài liệu tham khảo ....................................................................................................  122
 
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long