Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
32 - 72790713
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phân tích thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May 10

Số trang: 89 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

Lời mở đầu..........................................................................................................3
Chương I - Một số vấn đề lý luận chung về phân tích thống kê kết quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp......................................................................4
I.1 - Doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường..................................................................................................................4
I.2 - Một số khái niệm cơ bản có quan hệ đến kết quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp......................................................................................4
I.2.1 - Khái niệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp............................5
I.2.2 - Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh  của doanh nghiệp.................5
I.2.3 - Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp............6
I.2.4 - Nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...7
I.3 - Hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và phương pháp tính toán........................................................................7
I.3.1 - Chỉ tiêu sản phẩm hiện vật của doanh nghiệp..........................................9
I.3.2 - Tổng giá trị sản xuất (GO).......................................................................10
I.3.3 - Giá trị gia tăng (VA)................................................................................12
I.3.4 - Giá trị gia tăng thuần (NVA)...................................................................14
I.3.5 - Tổng giá trị sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp..................................14
I.3.6 - Tổng doanh thu bán hàng.........................................................................15
I.3.7 - Chỉ tiêu lãi (lỗ).........................................................................................16
I.4 - Một số phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp ...............................................................................................17
I.4.1 - Phương pháp dãy số thời gian .................................................................17
I.4.2 - Phương pháp chỉ số .................................................................................26
Chương II - Phân tích thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả sản
xuất kinh doanh của Công ty May 10 ................................................................28
II.1 - Giới thiệu chung về Công ty May 10 .......................................................28
II.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May 10 .......................28
II.1.2 - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty ...........................31
II.1.3 - Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty .................................................32
II.1.4 - Hệ thống thông tin trong Công ty .........................................................34
II.1.5 - Một số đặc điểm chính ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh
của Công ty .......................................................................................................35
II.2 - Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty May 10 ..............35
II.2.1 - Tình hình máy móc thiết bị và tình hình cung cấp nguyên vật liệu ......35
II.2.2 - Tình hình lao động của Công ty ............................................................37
II.2.3 - Tình hình tài chính của Công ty ............................................................38
II.2.4 - Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây ...38
II.3 - Phân tích thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả sản xuất
kinh doanh của Công ty May 10 .......................................................................45
II.3.1 - Phân tích chỉ tiêu doanh thu ..................................................................45
II.3.1.1 - Phân tích xu hướng biến động của doanh thu ....................................45
II.3.1.2 - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bình quân và tổng số lao động đến
doanh thu của Công ty .....................................................................................48
II.3.1.3 - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị
TSCĐ và tổng số lao động đến doanh thu .......................................................50
II.3.2 - Phân tích chỉ tiêu VA ..........................................................................52
II.3.2.1 - Phân tích xu hướng biến động của VA ............................................54
II.3.2.2 - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bộ phận, kết cấu lao động và tổng
số lao động đến VA ........................................................................................ 55
II.3.2.3 - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị
TSCĐ và tổng số lao động đến VA ................................................................. 56
II.3.3 - Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận ................................................................58
II.3.3.1- Phân tích xu hướng biến động của lợi nhuận ....................................58
II.3.3.2 - Phân tích ảnh hưởng của mức doanh lợi chung và vốn sản xuất
kinh doanh đến lợi nhuận ...............................................................................61
II.3.4 - Phân tích chỉ tiêu GO .........................................................................62
II.3.4.1 - Phân tích xu hướng biến động của GO ...........................................62
II.3.4.2 - Phân tích tính mùa vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
qua chỉ tiêu GO ..............................................................................................64
II.3.4.3 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GO của Công ty ..................66
a - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ và giá trị TSCĐ bình
quân đến GO ..................................................................................................66
b - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng thiết bị sản xuất, tỷ trọng thiết
bị sản xuất và giá trị TSCĐ bình quân đến GO ..............................................67
c - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị TSCĐ
và số lao động đến GO ...................................................................................68
d - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bộ phận, kết cấu lao động và tổng số lao
động đến GO ..................................................................................................70
Chương III - Phương hướng - mục tiêu và những kiến nghị góp phần nâng
cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May 10 ..................................72
III.1 - Phương hướng và mục tiêu chung của Công ty ...................................72
III.2 - Những kiến nghị góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của
Công ty May 10 .............................................................................................72
Kết luận ..........................................................................................................76
Các Tags thường tìm kiếm: chi tieu ket qua trong san xuat kinh doanh ; phan tich ket qua kinh doanh cua cong ty ; tieu luan thong ke kinh doanh ; phan tich thong ke ket qua kinh doanh ; May 10 va ket qua kinh doanh ; tiểu luận thống kê doanh nghiệp ; giai phap ve phan tich ket qua san xuat ; phân tích kết quả sản xuất của công ty ; thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; thong ke kinh doanh cua cong ty ; tiểu luận kết quả sản xuất kinh doanh ; tinh hinh san xuat kinh doanh cua cong ty may 10 ; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh ; thống kê sản xuất kinh doanh công ty may 10 ; thong ke ket qua san xuat doanh nghiep ; kết quả sản xuất kinh doanh của may 10 ; ket qua kinh doanh cua dai ly may 10 ; phan tich chi phi hoat dong kinh doanh cua May10 ; thong ke ket qua san xuat kinh doanh ; phan tich bien dong cua nsld binh quan thang ; tieu luan thong ke ket qua san xuat kinh doanh ; phan tich ket qua san xuat cua cong t y ; phân tích thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2

166 Trang
2

Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu của nhà nước

172 Trang
3

Kỷ yếu hội thảo khoa học - Kinh tế tri thức

173 Trang
4

Economic Development of the Mekong Delta in Vietnam

292 Trang
5

Sự bí ẩn của Tư Bản

304 Trang
6

Kinh tế vĩ mô - TS Lê Xuân Nghĩa

137 Trang
7

Suy nghĩ lại sự thần kì Đông Á

189 Trang
8

Kinh tế quốc tế

145 Trang
1

Quan điểm lịch sử cụ thể vào công cuộc đổi mới kinh tế ở VN hiện nay

14 Trang
2

Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi víi sù nghiÖp CNH - H§H

13 Trang
3

Những nội dung chủ yếu của chính sách TM quốc tế. Đánh giá chính sách TM quốc tế của VN

16 Trang
4

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

11 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long