Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79210439
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG THÂN THIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Số trang: 118 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG
NHÀ TRƢỜNG THÂN THIỆN Ở TRƢỜNG THPT ......................... 8
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 8
1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 9
1.2.1. Khái niệm quản lý .......................................................................... 9
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục .......................................................... 11
1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trƣờng ...................................................... 13
1.2.4. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .......................... 13
1.2.5. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .............. 13
1.2.6. Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng
THPT ..................................................................................................... 14
1.2.7. Khái niệm biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở trƣờng THPT ................................................................................ 14
1.2.8. Khái niệm nhà trƣờng thân thiện .................................................. 14
1.3. Những vấn đề cơ bản của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ....... 17
1.3.1. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ................ 17
1.3.2. Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ................ 18
1.3.3. Quản lý nội dung, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện........ 20
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG
TRƢỜNG HỌC THÂN THIỆN Ở TRƢỜNG THPT VÙNG
THIỂU SỐ ........................................................................................ 33
2.1. Vài nét chung về tình hình giáo dục giáo dục tỉnh Bắc Kạn .................... 33
115
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng .................................................................... 34
2.1.1. Mục đích khảo sát ....................................................................... 34
2.1.2. Địa bàn và quy mô khảo sát ......................................................... 34
2.2.3. Nội dung khảo sát gồm những vấn đề sau .................................... 35
2.2.4. Phƣơng pháp khảo sát .................................................................. 35
2.2.5. Phƣơng pháp đánh giá .................................................................. 35
2.3. Kết quả khảo sát ..................................................................................... 36
2.3.1. Đặc điểm tình hình giáo dục 3 trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số ... 36
2.3.2.Thực trạng quản lý HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng
trƣờng học thân thiện ở trƣờng THPT vùng dân tộc thiểu số ................... 39
Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO ĐỊNH
HƢỚNG XÂY DỰNG NHÀ TRƢỜNG THÂN THIỆN Ở
TRƢỜNG THPT VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ KHẢO
NGHIỆM .......................................................................................... 59
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ........................................................... 59
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục THPT .............. 59
3.1.2. Nguyên tắc nội dung thực hiện phải đảm bảo tính mục tiêu toàn diện .... 59
3.1.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ đảm bảo các yêu cầu . 60
3.1.4. Nguyên tắc tiếp cận hệ thống trong việc xây dựng trƣờng học
thân thiện, học sinh tích cực ................................................................... 61
3.2. Đề xuất các biệp pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện .......................................... 62
3.1.1. Biện pháp 1: Cải thiện hệ thống quản lý của nhà trƣờng .............. 62
3.2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện cho cán
bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh ....................................... 67
116
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3.2.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp ............................................................................. 69
3.2.4. Biện pháp 4: Chuẩn bị tốt các điều kiện và phƣơng tiện phục
vụ HĐGDNGLL theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân thiện ... 74
3.2.5. Biện pháp 5: Phối hợp và huy động các lực lƣợng tham gia vào
quá trình tổ chức các hoạt động ............................................................. 76
3.2.6. Biện pháp 6: Đa dạng hóa môi trƣờng và các hình thức tổ chức hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng xây dựng nhà trƣờng thân hiện ........ 79
3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm
việc tổ chức thực hiện các hoạt động ..................................................... 84
3.2.8. Biện pháp 8: Cải tiến công tác thi đua khen thƣởng thích hợp ...... 87
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ............................................................. 88
3.4. Tổ chức khảo nghiệm các biện pháp ....................................................... 89
3.4.1. Các hoạt động khảo nghiệm ......................................................... 89
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ................................................................... 91
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................ 93
1. Kết luận ..................................................................................................... 93
2. Khuyến nghị .............................................................................................. 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 96
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 99
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long