Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79192733
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Tài liệu ôn thi công chức ngành Bảo hiểm xã hội

Số trang: 75 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Đề cương ôn tập về chính sách BHXH

Phần i
Những vấn đề chung
1.    Bảo hiểm x• hội:
Bảo hiểm x• hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào qũy bảo hiểm x• hội  (quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm x• hội).
2.    Bảo hiểm x• hội bắt buộc:
Bảo hiểm x• hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm x• hội mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia (quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm x• hội).
3.    Bảo hiểm x• hội tự nguyện:
Bảo hiểm x• hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm x• hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm x• hội (quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm x• hội).
4.    Người thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm x• hội:           
Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng chưa tìm được việc làm (quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm x• hội).
5.    Nguyên tắc của BHXH theo quy định Luật Bảo hiểm x• hội:
- Mức hưởng bảo hiểm x• hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm x• hội và chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm x• hội.
- Mức đóng bảo hiểm x• hội bắt buộc, bảo hiểm x• hội thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm x• hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
- Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm x• hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm x• hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đ• đóng bảo hiểm x• hội.
- Quỹ bảo hiểm x• hội được quản lý thống nhất dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của bảo hiểm x• hội bắt buộc, bảo hiểm x• hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
- Việc thực hiện bảo hiểm x• hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm x• hội
                      (quy định tại Điều 5 Luật Bảo hiểm x• hội).
6.    Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội:
- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội.
- Bộ Lao động - Thương binh và X• hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội.
- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội.
- Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.
(quy định tại Điều 8 Luật Bảo hiểm x• hội).
7.    Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm x• hội:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chế độ, chính sách bảo hiểm x• hội.
- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm x• hội.
- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm x• hội.
- Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm x• hội.
- Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm x• hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bảo hiểm x• hội.
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm x• hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm x• hội.
- Hợp tác quốc tế về bảo hiểm x• hội.
(quy định tại Điều 6 Bộ Luật lao động)
8.    Quyền của người lao động khi tham gia bảo hiểm x• hội:
- Đơược cấp sổ bảo hiểm x• hội;
- Nhận sổ bảo hiểm x• hội khi không còn làm việc;
- Nhận lươơng hơưu và trợ cấp bảo hiểm x• hội đầy đủ, kịp thời;
- Hơưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:
+ Đang hưởng lươơng hươu;
+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;
+ Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Uỷ quyền cho ngươời khác nhận lươơng hơưu, trợ cấp bảo hiểm x• hội;
- Yêu cầu ngươời sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm x• hội; yêu cầu tổ chức bảo hiểm x• hội cung cấp thông tin về việc đóng, quyền đươợc hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm x• hội;
- Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm x• hội;   
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
(quy định tại Điều 15 Luật Bảo hiểm x• hội)
9.     Trách nhiệm của người lao động khi tham gia bảo hiểm x• hội:
-  Đóng bảo hiểm x• hội theo quy định của Luật Bảo hiểm x• hội;
- Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm x• hội;
- Bảo quản sổ bảo hiểm x• hội theo đúng quy định;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài việc thực hiện các trách nhiệm trên, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn có các trách nhiệm sau đây:
+ Đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm x• hội;
+ Thông báo hằng tháng với tổ chức bảo hiểm x• hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi tổ chức bảo hiểm x• hội giới thiệu.
(quy định tại Điều 16 Luật Bảo hiểm x• hội).

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
__________

Hệ thống chính trị  là gì ? (HTCT)
- Là toàn bộ các thiết chế chính trị gắn bó hữu cơ, tác động lẫn nhau cùng thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động (là hệ thống các cơ quan tổ chức có chức năng thực hiện quyền lực chính trị).
- Cơ cấu hệ thống chính trị nước ta gồm : Đảng CSVN – lực lượng lãnh đạo, Nhà nước CHXHCNVN- giữ vai trò trung tâm quyền lực chính trị mang tính pháp quyền; các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội.

Cơ cấu của HTCT :
-  Đảng CSVN, lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội;
-    Nhà nước CHXHCNVN, trung tâm của quyền lực chính trị mang tính chất pháp quyền, là bộ xương sống của cả hệ thống;
-    Các tổ chức chính trị và xã hội bao gồm : Mặt trận Tổ quốc VN; Liên đoàn Lao động VN; Hội nông dân VN; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ VN; Hội cựu chiến binh VN, v..v.

Cơ quan nhà nước là gì ?
Là một bộ phận cấu thành bộ máy Nhà nước, gồm một tập thể hay một người thay mặt Nhà nước đảm nhiệm một công việc (nhiệm vụ) hoặc tham gia thực hiện một chức năng của Nhà nước bằng các hình thức và phương pháp hoạt động nhất định.

Đặc điểm của cơ quan nhà nước
- Có tính quyền lực nhà nước được pháp luật quy định chặt chẽ
- Ban hành các văn bản pháp luật và thực hiện sự cưỡng chế nhà nước đối với quá trình thực hiện pháp luật.
- Quản lý nhà nước có tính vĩ mô đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Được phân ra thành các cơ quan có chức năng riêng nhưng cùng thực hiện nhiệm vụ chung của nhà nước.

Các cơ quan cấu thành của bộ máy nhà nước CHXHCN VN
Bộ máy nhà nước VN được tổ chức thành 5 phân hệ :
- Các cơ quan quyền lực NN : Quốc hội & HĐND các cấp, Uûy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
- Các cơ quan hành chính NN : Chính phủ, các Bộ,  cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
- Hệ thống các cơ quan xét xử  :TAND tối cao, các TAND địa phương, các TA quân sự , và các TA khác do luật định
- Hệ thống các cơ quan kiểm sát  :VKS NDTC, VKSND các cấp, VKS quân sự
- Chế định chủ tịch nước (chủ tịch nước là phân hệ đặc biệt vì duy nhất chỉ có một)

Phân biệt cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP
Bộ và cơ quan ngang Bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức  năng quản lý nhà nước đối với các ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước.
+ Bộ quản lý ngành như  Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại… đứng đầu là Bộ trưởng
+ Cơ quan ngang Bộ : là những cơ quan quản lý những lĩnh vực lớn quan trọng như Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ,UB dân số & kế hoạch hóa gia đình…người đứng đầu là Bộ trưởng
Bộ và cơ quan ngang Bộ là cơ quan quản lý nhà nước ở TW
Cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan do Chính phủ thành lập thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn nhất định, có tính chất chuyên môn như BHXH, Cục Khí tượng thuỷ văn…
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều do Chính phủ quyết định thành lập.

Quản lý nhà nước là gì
QLNN là một dạng quản lý XH đặc biệt, mang tính quyền lực NN và sử dụng pháp luật NN để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH do các cơ quan trong bộ máy NN thực hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của XH.

Các phương pháp quản lý nhà nước
Các phương pháp có thể chia là 2 nhóm :
+ Nhóm thứ nhất : gồm PP của cacù khoa học khác được QLHCNN vận dụng cụ thể là :
-    Phương pháp kế hoạch hóa: PP này để tính toán các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các biện pháp cân đối.
-    Phương pháp thống kê: thu thập số liệu, tổng hợp và chỉnh lý để tính toán tốc độ phát triển các chỉ tiêu quan trọng.
-    Phương pháp toán học: sử dụng máy điện toán để thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin; toán học hóa các chương trình mục tiêu KTXH; tính toán các cân đối liên ngành trong mọi lĩnh vực hoạt động quản lý.
-    Phương pháp tâm lý XH: nhằm tác động vào tâm tư, tình cảm của người LĐ, tạo cho họ sự yêu thích công việc, gắn bó với tập thể lao động, hăng say làm việc, giải quyết cho họ những vướng mắc trong công tác, động viên giúp đỡ họ vượt qua khó khăn về cuộc sống.
-     Phương pháp sinh lý học : bố trí nơi làm việc phù hợp với sinh lý của con người, tạo ra thoải mái trong làm việc và tiết kiệm các thao tác không cần thiết nhằm tăng năng suất lđ như : bố trí phòng làm việc, bàn làm việc, ghế ngồi, vị trí điện thoại ; vị trí để tài liệu, màu sắc, ánh sáng…
+ Nhóm thứ hai : gồm các phương pháp của khoa học quản lý cụ thể :
-    Phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức : đây là phương pháp tác động về tư tưởng và tinh thần đối với con người để họ giác ngộ lý tưởng, ý thức chính trị và pháp luật, nhận biết được việc làm tốt việc xấu.
-    Phương pháp tổ chức : là biện pháp đưa con người vào khuôn khổ, kỷ luật, kỷ cương .
-    Phương pháp kinh tế : là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của các đối tượng quản lý thông qua việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của con người.
-    Phương pháp hành chính : là phương pháp quản lý b»ng cách ra các mệnh lệnh hành chính dứt khoát, bắt buộc đối tượng quản lý. Phương pháp hành chính thể hiện tính chất quyền lực của hoạt động quản lý. Cơ sở của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ mà cụ thể là sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên và tính chất bắt buộc thi hành những mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên đối với cấp dưới. 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long