Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79218396
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Tâm lý con người mang bản chất xã hôi trong lịch sử

Số trang: 9 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

          Mçi mét con ng­êi ph¸t triÓn vµ lín lªn ®Òu cã nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vÒ t©m sinh lý. Vµ mçi mét giai ®o¹n lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt còng nh­ vÒ t©m hån. §iÒu nµy nã phô thuéc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, ®óng vËy khi mét ®øa trÎ ra ®êi th× ch­a cã suy nghÜ nhËn thøc vÒ sù vËt hiÖn t­îng,tøc lµ con ng­êi khi sinh ra ch­a cã t©m lý. Mét ng­êi cã t©m lý lµ mét ng­êi ph¶i tr¶i qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn, vËn ®éng cña con ng­êi, nh÷ng suy nghÜ tån t¹i trong ®Çu ãc cña con ng­êi. Nã g¾n liÒn víi hµnh ®éng, ho¹t ®éng cña con ng­êi. ChÝnh v× thÕ ta míi co b¶n chÊt cña t©m lý. Lµ nh÷ng hiÖn thùc kh¸ch quan ®­îc ph¶n ¸nh bëi n·o cña con ng­êi, lµ nh÷ng kinh nghiÖm cña tõng con ng­êi .

  T©m lý lµ do hiÖn thùc kh¸ch quan t¸c ®éng vµ ph¶n ¸nh trong qu¸ tr×nh sèng cña con ng­êi , ®ã lµ nh©n c¸ch cña con ng­êi. VÝ nh­ nhµ gi¸o th× chóng ta ph¶i cã mét m« h×nh nh©n c¸ch, mong muèn t¹o ra m«i tr­êng gi¸o dôc, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc, tæ chøc gi¶ng d¹y cho häc sinh, tõ ®ã ®Ó nhµ tr­êng ho¹t ®éng theo m« h×nh ®ã. Ng­êi ta vÉn b¶o nhau r»ng: “GÇn mùc th× ®en, gÇn ®Ìn th× s¸ng”

hay lµ “§i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n”. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ con ng­êi chóng ta cÇn ph¶i ho¹t ®éng, giao l­u, vµ sau ®ã sÎ ph¸t triÓn t©m lý. Mµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã ®­îc tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã chÝnh lµ b¾t nguån tõ thùc tÕ x· héi mµ ra.

  Lµ mét gi¸o viªn trong t­¬ng lai em hi väng vµ tin r»ng víi sù ph¸t triÓn vµ ®i lªn cña x· héi, còng nh­ sù t×m tßi, häc hái, s¸ng t¹o cña b¶n th©n qua thùc tiÔn x· héi, em sÎ cè g¸ng lµm sao cã thÓ qua nh÷ng quan ®iÓm, tri thøc t©m lý häc cña con ng­êi m×nh sÏ chän läc n©ng cao, h­íng dÉn, ®µo t¹o, x¸c ®Þnh môc tiªu, môc ®Ých phï hîp víi tõng con ng­êi, tõng løa tuæi, theo giíi tÝnh, ®Þa ph­¬ng, d©n téc cña mçi con ng­êi. Nh»m ®­a nhËn thøc cña mèi häc sinh cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, gióp häc sinh hµnh ®éng ho¹t ®éng cã môc ®Ých (môc ®Ých chÝnh ®¸ng), cã sù s¸ng t¹o trong cuéc sèng . Vµ tõ ®ã cã thÓ ®­a x· héi chóng ta, ®Êt n­íc chóng ta tiÕn lªn nh­ lêi B¸c Hå ®· nãi

“Cã thÓ s¸nh vai víi c­êng quèc n¨m ch©u…”

  X· héi loµi ng­êi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, nhËn thøc con ng­êi cµng ®­îc n©ng cao, cuéc sèng con ng­êi ®ang dÇn ®­îc æn ®Þnh, vµ tèt ®Ñp h¬n. V× thÕ t©m lý cña mçi con ng­êi còng thay ®æi vµ ph¸t triÓn theo sù “dÞch chuyÓn” cña x· héi.

§· tõ rÊt l©u c¸ch ®©y 6000 ®Õn 7000 n¨m di chØ cña ng­êi Nguyªn thuû ®· cho thÊy b»ng chøng chøng tá hä ®· cã quan niÖm vÒ “hån” vµ “ph¸ch” sau c¸i chÕt cña thÓ x¸c.

ë Ên §é c¸ch ®©y 3000 n¨m ®· cã ý t­ëng vÒ tiÒn khoa häc t©m lý.

Khæng Tö (55-479 TCN) ë Trung Quèc ®· cã nhËn xÐt s©u s¾c vÒ mèi quan hÖ gi÷a trÝ nhí vµ t­ duy.

X¸c R¸t(469-399 TCN) ®· tuyªn bè ch©m ng«n vÒ t©m lý:”H·y tù biÕt m×nh tr­íc ®·”.Cã thÓ coi ®ã lµ mÇm mãng ph«i phai cña t©m lý häc.

§Õn (384-322 TCN) TriXÐt ®· cho ra ®êi cuèn s¸ch “Bµn vÒ hån” – Lµ mét cuèn s¸ch bµn vÒ t©m lý häc.

ThÕ kû thø 18 “T©m lý häc” míi ®­îc xuÊt hiÖn trong “T©m lý häc lý trÝ” cña Volf(§øc).

Cuèi thÕ kû 19(1879) Vundr ®· thµnh lËp phßng thÝ nghiÖm lóc ®ã TLH míi ®­îc coi lµ m«n KH ®éc lËp .

§Çu thÕ kû 20 víi sù xuÊt hiÖn 3 häc thuyÕt :

-         Ph¸i vi hµnh chñ nghÜa

-         Phai Freud

-         Ph¸i GhesVan

C¶ 3 häc thuyÕt ®Òu ®ãng gãp lín cho TLH, song hä ®· sai lÇm trong viÖc sö dông lÊy ch©n lý côc bé lµm phæ qu¸t cho KH.

Cho ®Õn n¨m 1927 c¸c nhµ TLH vµ ®¨c biÖt lµ TLH Liªn X« ®· vËn dông triÕt lý häc duy vËt biÕn chøng vµ duy vËt lÞch sö vµo t©m lý häc.

  T©m lý häc xuÊt hiÖn tõ xa x­a , nh­ng l¹i ®­îc coi lµ bé m«n ®éc lËp rÊt muén. Nã nghiªn cøu vÊn ®Ò quan träng vµ ®èi t­îng cña nã rÊt phøc t¹p.

  TÊt c¶ nh­ng biÕn ®æi , qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña TLH , tr¶i qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö x· héi, ta cã thÓ nhËn thøc vµ ®­a ra kh¸i niÖm t©m lý lµ g×? – §ã lµ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng hiÖn t­îng x¶y ra ë trong n·o, nã g¾n liÒn víi hµnh ®éng , hµnh vi cña con ng­êi ®ã. VÝ dô nh­ : “D­íi con m¾t cña anh DuÉn th× c« Liªn tèt cßn d­íi con m¾t ng­êi kh¸c th× c« Liªn l¹t kh«ng tèt”…

…Mçi mét con ng­êi sèng trong mét giai ®o¹n, mét lÞch sö x· héi kh¸c nhau th× t©m lý cua mçi ng­êi còng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n Ng­êi ViÖt Nam cã t©m lý kh¸c víi Ng­êi n­íc ngoµi. V× vËy ta cã thÓ hiÓu t©m lý ng­êi lµ ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan, th«ng qua chñ thÓ lµ con ng­êi lÜnh héi nh÷ng kinh nghiÖm, x· héi lÞch sö, biÕn nh÷ng kinh nghiÖm thµnh cña m×nh vµ ®­îc ph¶n ¸nh l¹i. ChÝnh v× thÕ  nªn t©m lý mang b¶n chÊt cña lÞch sö x· héi. Ngoµi ra t©m lý cßn thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o cña con ng­êi , vµ con ng­êi lu«n lu«n thay ®æi vÒ trÝ tuÖ, nh÷ng ng­êi hµnh ®éng cã hiÖu qu¶ th× ®­îc gäi lµ tri thøc. §Ó con ng­êi cã t©m lý th× tr­íc tiªn hÖ thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan cu¶ con ng­êi ph¶i hoµn chØnh, biÕt thu thËp th«ng tin l­u tr÷ th«ng tin, xö lÝ th«ng tin vµ vËn dông th«ng tin. T©m lý con ng­êi sÎ kh¸c nhau khi s«ng trong m«i tr­êng x· héi kh¸c nhau (tøc lµ phô thuéc vµo x· héi cña loµi ng­êi).

  §Ó cã cuéc sèng lu«n cã nhiÒu thuËn lîi , cuéc sèng vui vÎ, h¹nh phóc vµ tho¶i  m¸i, chóng ta cÇn ph¶i cã tinh thÇn tËp thÓ, kh«ng t¸ch rêi tËp thÓ , biÕt giao l­u häc hái, giao tiÕp lµnh m¹nh. VÝ dô :Nh­ ë trong líp häc th× cÇn ph¶i giao l­u, häc hái, lÉn nhau , ®oµn kÕt víi nhau th× sÏ t¹o ra mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau, t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i  vµ vui vÎ, häc tËp sÏ tèt h¬n. §iÒu nµy còng chøng minh cho viÖc con ng­êi cÇn ph¶i tham gia ho¹t ®éng vµ giao tiÕp .§Ó cã s¶n phÈm c¶ ë thÕ giíi kh¸ch quan vµ phÝa con ng­êi th× gi÷a con ng­êi vµ thÕ giíi kh¸ch quan ph¶i t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . Ng­êi ta gäi ®ã lµ ho¹t ®éng.

 

Con ng­êi                                          ThÕ giíi kh¸ch quan    

 

 


S¶n phÈm                                                   S¶n phÈm

 

VÝ dô: nh­ con ng­êi chóng ta t¸c ®éng lªn ®ång ruéng, vËt nu«i th× sÏ cho ra l­¬ng thùc, thùc phÈm. Ng­êi c«ng nh©n t¸c ®éng lªn vËt t­ sÏ t¹ ra s¶n phÈm lµ khoa häc v× thÕ ng­êi ta cã c©u “Con ng­êi lµ s¶n phÈm cña Lao ®éng”

“§Ó ®¸nh gi¸ mét con ng­êi chØ cÇn nh×n vµo s¶n phÈm cña hä”

C¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc gäi lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ë ®Êy thÕ giíi kh¸ch quan lµ hiÖn t­îng tù nhiªn.

Khi thÕ giíi kh¸ch quan lµ con ng­êi  : VÝ dô B¸c sü víi bÖnh nh©n, ThÇy vµ trß, H­íng dÉn viªn du lÞch víi kh¸ch du lÞch. TÊt c¶ cã quan hÖ v¬i nhau qua ho¹t ®éng giao tiÕp. Nh÷ng hµnh ®éng nµy sÏ lµm cho t©m lý con ng­êi ph¸t triÓn. Ta cã thÓ hiÓu ®­îc ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®ã lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi. Lu«n lµ chñ thÓ, ho¹t ®éng bao giê còng cã môc ®Ých vµ ®èi t­îng ho¹t ®éng. VÝ dô:

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long