Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79218023
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Triết học, CNXH, Đảng

   Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước

Số trang: 21 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Vai trß cña nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc

®Æt vÊn ®Ò

Nh©n lo¹i s¾p rêi xa thÕ kû XX - thiªn niªn kû mµ ë ®ã nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn nh÷ng sù tÝch tÝch kú diÖu trong lÞch sö cña chÝnh m×nh.

Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt khëi ®Çu tõ thÕ kû XVII ®· vµ ®ang tõng ngµy t¹o ra ra nh÷ng biÕn ®æi lín trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Con ng­êi ngµy cµng Ýt phô thuéc vµo thiªn nhiªn h¬n, mµ ®· cã quan ®iÓm cho r»ng con ng­êi ®· bÞ ®Èy xuèng hµng thø yÕu trong lùc l­îng s¶n xuÊt. TiÕn sang thÕ kû XXI n¬i mµ nh­ Alvin Toffler gäi lµ lµn sãng thø 3  - con ng­êi b­íc vµo nÒn v¨n minh trÝ tuÖ th× vai trß cña nã sÏ ë vÞ trÝ nµo ?

ViÖt Nam ®ang tõng b­íc trªn con ®­êng C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Sau h¬n chôc n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò gay go cÇn ®­îc gi¶i quyÕt sím. Nguån løc con ng­êi ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ vµ ph¸t huy mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®Ó thóc ®Èy nhanh h¬n ÷a tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.

Trong ph¹m vi bµi tiÓu luËn nµy em xin ®­îc ph©n tÝch vÒ: "Vai trß cña nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc". Do n¨ng lùc cã h¹n nªn em chØ ®Ò cËp ®­îc mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau:

I. Vai trß cña con ng­êi trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng x· héi.

II. TÝnh tÊt yÕu cña C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸.

III. Nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.

IV. Thùc tr¹ng vµ yªu cÇu vÒ con ng­êi trong C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸.

V. Suy nghÜ vÒ gi¶i ph¸p cña b¶n th©n.

Ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt. Em mong ®­îc ThÇy cho ý kiÕn, söa ®æi còng nh­ sù gãp ý cña nh÷ng ng­êi quan t©m.

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. con ng­êi trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng x· héi

1. Con ng­êi - Tæng hoµ cña nh÷ng mèi quan hÖ x· héi.

X· héi kh«ng ph¶i lµ phÐp céng gi¶n ®¬n c¸c c¸ nh©n mµ lµ mét hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi trªn mét l·nh thæ ë mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy con ng­êi lµ phÇn tö c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn x· héi  - lµ mét trong nh÷ng “c¸i riªng” hîp thµnh “c¸i chung”.

HÖ thèng ë ®©y ®­îc hiÓu lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng cña c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè, c¸c ph­¬ng diÖn, c¸c quan hÖ t¹o thµnh x· héi xÐt trong thêi gian, kh«ng gian vµ ph¶i xem ®iÒu ®ã nh­ lµ ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¶ hÖ thèng còng nh­ cña tõng yÕu tè t¹o nªn hÖ thèng.

C¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi lµ c¸c ho¹t ®éng lao ®éng - ho¹t ®éng ®Æc tr­ng vµ c¸c ho¹t ®éng b¶o ®¶m an ninh trong m«i tr­êng ®èi ngo¹i. Quan hÖ x· héi lµ nh÷ng quan hÖ ®­îc x¸c lËp gi÷a c¸c céng ®ång x· héi vµ c¸c c¸ nh©n víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng x· héi - c¸i thùc thÓ x· héi t¹o ra ho¹t ®éng x· héi. Nh÷ng quan hÖ x· héi ®ã ngµy cµng trë nªn phong phóvµ kh«ng ngõng biÕn ®æi trong tiÕn tr×nh lÞch sö tõ tæng thÓ c¸c quan hÖ. “Quy” c¸c quan hÖ tinh thÇn vÒ c¸c quan hÖ vËt chÊt, tõ c¸c quan hÖ vËt chÊt rót ra quan hÖ s¶n xuÊt - ®ã lµ nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n, ®Çu tiªn vµ quy ®Þnh c¸c quan hÖ x· héi. Quan hÖ s¶n xuÊt h×nh thµnh mét c¸ch tÊt yÕu ®éc lËp víi ý chÝ cña con ng­êi, thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ sù biÕn ®æi cña quan hÖ s¶n xuÊt lµ do lùc l­îng s¶n xuÊt quy ®Þnh.

PhÐp biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt v¹ch ra quy luËt kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn x· héi nh­ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Toµn bé nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt hîp thµnh c¬ cÊu kinh tÕ - x· héi - tøc lµ c¸c c¬ së hiÖn thùc - trªn ®ã x¸c ®Þnh mét kiÕn tróc th­îng tÇng ph¸p lý vµ chÝnh trÞ. T­¬ng øng víi c¬ së thùc t¹i ®ã th× cã nh÷ng h×nh th¸i vµ ý thøc x· héi nhÊt ®Þnh. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®êi sèng vËt chÊt quyÕt ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh sinh ho¹t x· héi. ChÝnh sù thèng nhÊt cña c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi.

Con ng­êi lµm ra lÞch sö cña m×nh. C¸c quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh lµ s¶n phÈm cña ho¹t ®éng cña con ng­êi. LÞch sö ph¸t triÓn cña con ng­êi lµ lÞch sö ph¸t triÓn tæng thÓ cña nh÷ng quan hÖ x· héi.

2. Con ng­êi vµ ph¸t triÓn x· héi

X· héi lµ mét céng ®ång ng­êi víi nh÷ng quan hÖ x· héi x¸c ®Þnh. Sù ph¸t triÓn x· héi chÝnh lµ sù ph¸t triÓn con ng­êi còng nh­ nh÷ng quan hÖ x· héi ®ã. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn ý thøc cña con ng­êi h×nh thµnh nªn nh÷ng quan hÖ x· héi nh­ng sù t¸c ®éng trë l¹i cña quy luËt x· héi l¹i kh«ng phô thuéc vµo ý thøc cña con ng­êi. Quy luËt x· héi th­êng biÓu hiÖn ra nh­ mét xu h­íng chø kh«ng thÓ hiÖn trùc tiÕp ë tõng c¸ nh©n. TÝnh chÊt tù v¸ch ®­êng cho nã th«ng qua hµng lo¹t nh÷ng ngÉu nhiªn qua sù va ch¹m víi nh÷ng xu h­íng ®èi lËp mµ c¸c lùc l­îng thï nghÞch b¶o vÖ.

S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së cña ®êi sèng x· héi, còng lµ c¬ së cña quy luËt x· héi. ChÝnh nh÷ng quan hÖ kinh tÕ kh¸ch quan tÊt yÕu h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dùa trªn tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ c¬ së n¶y sinh c¸c quan hÖ kh¸c cña ®êi sèng x· héi vµ chi phèi moÞ ho¹t ®éng x· héi cña con ng­êi. Nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®ã trong x· héi cã ®èi kh¸ng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi.

LÞch sö ®· vµ ®ang ®­îc con ng­êi s¸ng t¹o ra vµ chØ do con ng­êi s¸ng t¹o ra mµ th«i. Khi ch­a nhËn thøc ®­îc quy luËt x· héi th× con ng­êi lµ “ n« lÖ” cña qu¸ tr×nh tÊt yÕu. Nh­ng khi ®· nhËn thøc ®Çy ®ñ thÝ con ng­êi cã thÓ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m×nh theo quy luËt mét c¸ch tù gi¸c... h­íng sù vËn ®éng cña x· héi theo sù ph¸t triÓn cña m×nh.

II. Thùc chÊt cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.

1. Bèi c¶nh vµ c¸ch nh×n cò

Nh­ ta ®· biÕt ho¹t ®éng lao ®éng lµ ho¹t ®éng ®Æc tr­ng, c¬ b¶n cña con ng­êi. S¶n xuÊt trong mçi giai ®o¹n lÞch sö ®­îc biÓu hiÖn ë mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt - ®ã lµ c¸ch thøc mµ con ng­êi lµm ra cña c¶i vËt chÊt, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, kÕt cÊu còng nh­ sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña x· héi. M¸c ®· viÕt r»ng “ c¸i ch×a kho¸ ®Ó nghiªn cøu nh÷ng quy luËt cña lÞch sö x· héi kh«ng ph¶i ë trong ãc ng­êi, trong t­ t­ëng vµ ý niÖm cña x· héi mµ ë trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt do x· héi thùc hµnh trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña lÞch sö d­íi chÕ ®é kinh tÕ - x· héi”.

Kh¸i niÖm C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ h×nh thµnh tõ cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp Anh( 18) - cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn nh©n lo¹i. §ã lµ b­íc khëi ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt. Tõ kinh nghiÖm cña n­íc Anh c¸c n­íc theo sau ®· rót ng¾n ®­îc thêi gian mß mÉm. ë vµo giai ®o¹n ®Çu ®ã ng­êi ta xem C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ x· héi nh­ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt, quy C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ vÒ ph¸t triÓn khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ.

C¸c n­íc t­ b¶n ch©u ¢u, ch©u Mü... ®· ré lªn nh÷ng chiÕn l­îc vÒ khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Nãi chung th× c¸c n­íc nµy ®· thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn viÖc nhËn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vÒ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®· t¹o ra nh÷ng ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu; t¹o nªn nh÷ng m©u thuÉn trong nhiÒu lÜnh vøc cña ®êi sèng x· héi. §ã còng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tiªu cùc lÞch sö ®· x¶y ra.

ë  ViÖt Nam nÒn kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn rÊt muén so víi tr×nh ®é thÕ giíi. Do ®ã tõ thùc tiÔn ®Õn lý luËn ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh cho m×nh ®­êng lèi, kÕ ho¹ch ®óng ®¾n. Sau h¬n chôc n¨m ®æi míi trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc - bé mÆt kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam ®· thay ®æi ®¸ng kÓ. §ã lµ nh÷ng thµnh tùu to lín. CÇn tiÕp tôc ph¸t huy h¬n n÷a.

2. Khoa häc kü thuËt - lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp

Khi nÒn s¶n xuÊt cßn ë tr×nh ®é thÊp, con ng­êi kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt cã kÕt qu¶ nÕu kh«ng dùa vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, con ng­êi ngµy cµng gi¶m sù lÖ thuéc vµo tù nhiªn h¬n. Ngµy nay hÇu nh­ mäi ng­êi ®Òu thõa nhËn c¸c ph­¬ng tiÖn, c«ng cô s¶n xuÊt cã vai trß rÊt quan träng nh­ng kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Xong víi khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i t×nh h×nh l¹i kh«ng ®¬n gi¶n nh­ vËy.

Khoa häc - kü thuËt vèn lµ hai lÜnh vùc t­¬ng ®èi ®éc lËp. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Khoa häc - kü thuËt cµng ph¸t triÓn l¹i cµng cã mèi quan hÖ, t¸c ®éng qua l¹i kh¨ng khÝt lÉn nhau cïng thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®· t¹o ra nh÷ng c«ng cô chñ yÕu trong s¶n xuÊt vµ chÝnh khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ l¹i lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña b¶n th©n nã.

3. Vai trß con ng­êi trong khoa häc - kü thuËt

Ph¶i nãi r»ng khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ tr­íc tiªn lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ng­êi, lµ s¶n phÈm cña sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ con ng­êi, g¾n liÒn víi con ng­êi. Con ng­êi s¸ng t¹o ra vµ quyÕt ®Þnh xu h­íng tèc ®é ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ. ChÝnh con ng­êi quyÕt ®Þnh viÖc sö dông nh÷ng lo¹i tri thøc khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ nµo vµo s¶n xuÊt vµ sö dông  nh­ thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Con ng­êi sö dông khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ - s¶n phÈm lao ®éng trÝ tuÖ cña m×nh ®Ó c¶i t¹o ®èi t­îng lao ®éng, biÕn ®æi gi¸ trÞ cña c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¶i tiÕn vµ sö dông c«ng cô lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng. §ång thêi con ng­êi sö dông c¸c tri thøc khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn, hoµn thiÖn b¶n th©n m×nh víi t­ c¸ch lµ mét lùc l­îng s¶n xuÊt.

TrÝ tuÖ nh©n t¹o dÉn ®­îc mÖnh danh lµ th«ng minh ®Õn mÊy còng chØ lµ s¶n xuÊt cña con ng­êi vµ ho¹t ®éng cña nã lu«n lu«n phï hîp víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh mµ con ng­êi t¹o lËp vµ ®iÒu khiÓn.

4. Con ng­êi lµ ®éng lùc, lµ môc ®Ých, ®iÒu kiÖn ®ñ,

lµ ®èi t­îng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi.

 

Ai còng biÕt C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ lµ xu h­íng cña thÕ giíi lµ con ®­êng tÊt yÕu cña ViÖt Nam. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Î thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi. Nh­ng x· héi tr­íc hÕt ph¶i lµ cña con ng­êi. Mäi lÜnh vùc trong x· héi ®Òu do con ng­êi t¹o ra vµ v× con ng­êi.

M¸c ®· tõng viÕt r»ng: trong yÕu tè cÊu thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt - ng­êi lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt, lµ lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i. Sù thµnh c«ng trong C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i cã c¸c nguån lùc cÇn thiÕt: con ng­êi, vèn, tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, vÞ trÝ ®Þa lý, vµ nguån lùc n­íc ngoµi. Nh­ng c¸c nguån lùc kh¸c chØ trë thµnh nguån lùc quan träng, cÇn thiÕt cña sù ph¸t triÓn khi nã ®­îc con ng­êi sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ cao. Víi xu h­íng Quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ - x· héi, sù hîp t¸c vµ ®Çu t­ cña n­íc ngoµi còng lµ mét nguån lùc quan träng nh­ng t¸c ®éng cña nã nh­ thÕ nµo cßn tuú thuéc vµo yÕu tè con ng­êi khi tiÕp nhËn nguån lùc ®ã.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long