Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79452893
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và các giai đoạn thực hiện

Số trang: 101 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI MỞ ĐẦU
Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin, nó nghiên cứu những quy luật chính trị - xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội; chỉ rõ những điều kiện và giải pháp để giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Do vậy việc nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và chủ nghĩa xã hội khoa học học nói riêng là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.
Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên, còn có nhiều khó khăn và thử thách, vì vậy tiếp tục việc nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó xây dựng những chiến lược, giải pháp trong thực tiễn là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách.
Trong hệ thống các trường đại học, chủ nghĩa xã hội khoa học được coi là môn khoa học cơ bản, làm cơ sơ cho việc nghiên cứu, học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn, trang bị trực tiếp về ý thức chính trị - xã hội, lập trường tư tưởng cho sinh viên.
Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên, chủ yếu dành cho đối tượng đào tạo từ xa, bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội biên soạn tài liệu hướng dẫn môn học này.
Mô tả và hướng dẫn cách học, sử dụng tài liệu:
- Đây là tài liệu hướng dẫn môn học cho phương thức từ xa, cho nên những người biên soạn luôn đảm bảo nguyên tắc “lấy tự học là chính”, chỉ khái quát những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những vấn đề chính, giải thích những khái niệm, phạm trù khó…, chứ không đi vào cụ thể, chi tiết của từng nội dung. Do vậy, nhất thiết đòi hỏi học viên phải luôn chủ động, sáng tạo, đặc biệt là phải kết hợp với các tài liệu, giáo trình khác trong quá trình nghiên cứu, học tập. Trong tài liệu, sau mỗi bài học, có danh mục tài liệu tham khảo giúp cho sinh viên tiện tra cứu.
-    Trong mỗi bài học có giới thiệu mục đích yêu cầu, tóm tắt toàn bộ bài học để sinh viên có thể hiểu sơ bộ về bài học và có dự kiến thời gian tự học nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của bài học.
-    Trong mỗi nội dung cụ thể của bài học luôn có gợi ý, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, liên hệ, khái quát, đồng thời kết thúc bài học có kết luận chung giúp sinh viên xác định hướng nghiên cứu đúng, những vấn đề mấu chốt cần làm rõ và có thể cả so sánh, liên hệ với các bài học khác.
-    Cuối tài liệu có tóm tắt nội dung môn học một cách ngắn gọn giúp sinh viên tập trung vào các vấn đề chính cần nắm vững và nội dung  liên quan đến bài kiểm tra và thi hết học phần.
Kết cấu môn học bao gồm:
Bài 1: Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học
Bài 2: Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và các giai đoạn thực hiện nhiệm vụ
Bài 3: Thời đại ngày nay
Bài 4: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bài 5: Liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài 6: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Bài 7: Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài 8: Vấn đề con người và nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

BÀI 1
 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ KHÔNG TƯỞNG TRỞ THÀNH KHOA HỌC

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trước khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã có những trào lưu tư tưởng XHCN không tưởng phản ánh những giá trị nhân văn tiến bộ trong lịch sử.
Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có những bước phát triển cao, đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn ngày càng rõ rệt và xuất hiện những tiền đề cho cách mạng XHCN. Trên cơ sở hiện thực ấy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã có những căn cứ khoa học và thực tiễn để sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó, chủ nghĩa xã hội khoa học luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân vì mục tiêu, lý tưởng XHCN.
Sự nghiệp công nhân quốc tế, trong đó có sự nghiệp cách mạngViệt Nam đã góp phần làm cho chủ nghĩa xã hội khoa học có sức mạnh trong thực tiễn và ngày càng phát triển.
Tóm tắt nội dung
1.Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học
2. Lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác
3. Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học
Mục đích yêu cầu
- Nghiên cứu hệ thống tư tưởng XHCN gắn với với điều kiện kinh tế, xã hội, tác giả, tác phẩm trong từng giai đoạn cụ thể, qua đó thấy được sự phát triển liên tục của những tư tưởng XHCN trong lịch sử nhân loại.
- Giúp sinh viên nắm rõ điều kiện ra đời cũng như vai trò của Mác và Ăngghen trong việc đưa lý luận chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học.
- Nắm vững đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, đồng thời nhận thức rõ vai trò, vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Các vấn đề trọng tâm của bài
- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học và vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng
- Tiền đề khách quan, vai trò của Mác - Ăngghen trong quá trình hình thành chủ nghĩa xã hội khoa học và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Dự kiến thời gian tự học: 10 tiết
I. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học và vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là những quy luật, tính quy luật chính trị - xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Những quy luật chính trị - xã hội phản ánh quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp, mà trực tiếp ở đây là phản ánh sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân. Điều này cũng có thể khẳng định chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu con đường, biện pháp để thực hiện thắng lợi vai trò lịch sử của giai cấp công nhân: cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới xã hội - XHCN
2. Phương pháp nghiên cứu
- Kết hợp phương pháp lôgic với phương pháp lịch sử, trong đó phương pháp lôgic là chủ yếu.
- Kết hợp quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để phân tích và khẳng định những luận điểm cơ bản.
- Kết hợp với những nguyên lý khoa học khác
- Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay.
3. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác -  Lênin là một hệ thống lý thuyết khoa học có nhiệm vụ luận giải tổng hợp cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm ba bộ phận có tính độc lập tương đối và có mối liên hệ hữu cơ:
- Triết học: Thông qua chủ nghĩa duy vật lịch sử đã luận chứng khoa học cho sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử, trên cơ sở đó chủ nghĩa xã hội khoa học lý giải tính lịch sử của hình thái kinh tế - tư bản chủ nghĩa và sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội.
- Kinh tế chính trị: Nghiên cứu những quy luật kinh tế nhằm làm rõ vai trò kinh tế của giai cấp công nhân - lực lượng chủ đạo trong nền đại công nghiệp tư bản; bản chất, những mâu thuẫn trong phương thức kinh tế tư bản; chỉ ra tính tất yếu kinh tế trong sự thay thế phương thức kinh tế tư bản bằng phương thức kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở những thành quả đó, chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu vai trò, nhiệm vụ chính trị của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Chủ nghĩa xã hội khoa học: Nghiên cứu vai trò lịch sử của giai cấp công nhân dưới góc độ chính trị - xã hội, và do vậy đây là thành quả lý luận nhất quán và lôgic  cùng với triết học và kinh tế chính trị Mác - Lênin. Nó vừa dựa trên cơ sở triết học và kinh tế chính trị, vừa bổ sung và hoàn tất các học thuyết ấy, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin mang tính hoàn chỉnh, thống nhất. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã xác định trực tiếp mục tiêu, nhiệm vụ và lý tưởng của toàn bộ học thuyết. Nếu triết học và kinh tế chính trị luận chứng tính tất yếu, những nguyên nhân sâu xa, khách quan về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về chủ nghĩa xã hội thì việc thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào, bằng biện pháp, cách thức ra sao?…được chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp giải quyết. Do vậy chủ nghĩa xã hội khoa học được hiểu theo nghĩa hẹp là hệ thống lý luận chính trị - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin.
II. Quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội không tưởng
1. Thời kỳ cổ đại
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa xuất hiện chủ yếu trong những câu chuyện dân gian, thần thoại, mặc dù mang màu sắc hoang đuờng, tôn giáo nhưng lại chuyển tải những tư tưởng tiến bộ, phản ánh những ước mơ, khát vọng của quần chúng bị áp bức, bóc lột. Tư tưởng XHCN thời kỳ này chủ yếu hướng về quá khứ nguyên thuỷ, lý tưởng về công bằng và bình đẳng xã hội mặc dù ngây thơ, mộc mạc, nhưng cũng đẹp đẽ, thi vị…mang giá trị nhân đạo sâu sắc, tạo cơ sở cho sự phát triển rực rỡ của những tư tưởng xã hội chủ nghĩa sau này.
2. Thời kỳ trung đại
Từ thế kỷ V đến thế kỷ X, xã hội phong kiến hình thành và phát triển, do vậy theo quy luật, nhưng mâu thuẫn, xung đột kinh tế, xã hội chưa sâu sắc, người dân lao động còn bị chìm đắm bởi giáo lý tôn giáo, do vậy, những tư tưởng XHCN không xuất hiện.
Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, xã hội phong kiến có những biến đổi sâu sắc, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã phục hồi và phát triển, vai trò của thành thị ngày càng tăng, kéo theo sự phân hoá giai cấp sâu sắc. Đặc biệt, các thế lực tôn giáo đã trở nên phản động, thường xuyên cấu kết với Nhà nước phong kiến đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. Vì vậy, những tư tưởng XHCN thời kỳ này mang màu sắc tôn giáo, trong phong trào “Dị giáo” chống chế độ phong kiến, Nhà nước chuyên chế và cả Giáo hội. Mặc dù có tính tự phát, vô chính phủ, hướng tới một lý tưởng xã hội bình quân khổ hạnh…, nhưng những tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời kỳ này mang những giá trị nhân văn sâu sắc, tạo dấu mốc quan trọng trong hành trình tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long